Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Upravljanje projektima D4-02

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 73921 149823 149822 149824 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MAJSTOROVIĆ VLADO, nositelj

Ciljevi predmeta

Studenti će usvojiti znanja o formalnom definiranju projekata, načinu njegovog pokretanja i odvijanja, timskom radu i formalnom praćenju napretka projekta kroz procese i područja u okviru sustava upravljanja projektima. Studenti će se osposobiti za primjenu metodologije planiranja u praksi, te izradu projektnih planova u predmetnom području. Pored navedenog, studenti će se upoznati sa računalnom podrškom za izradu i vođenje projekata.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Definiranje pojmova projekt i upravljanje projektima. Strategija i upravljanje projektima. Životni ciklus projekta, izravni projektni sudionici i druge interesno utjecajne skupine na projektu. Odgovarajuća projektna organizacija. Osnovni procesi upravljanja projektima: iniciranje, planiranje, izvođenje, nadzor i kontrola, zaključivanje. Tehnike i alati za planiranje projekata. Područja upravljanja projektima: integracijsko upravljanje projektima, upravljanje obuhvatom projekta, upravljanje projektnim vremenom, troškovima i kvalitetom, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje projektnom komunikacijom, upravljanje projektnim rizikom, upravljanje projektnom nabavom. Tehnike planiranja projekata. Računalna potpora upravljanju projektima. Alati za podršku upravljanja projektima. Standardna projektna dokumentacija. Evaluacija i dokumentiranje iskustva.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Majstorovic, V. Projektni menadžment Sveučilište u Mostaru, 2010.

2. 2 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) PMI, 2010.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Satterson, J. Henessey Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface (2nd Edition) Morgan Kaufmann Publ., San Francisco, 1997.

2. 2 A. S. Tanenbaum Structured Computer Organization, 7th ed. Prentice-Hall, New Jersey, 2005.

3. 3 H. Kerzner Project Management Case Studies Willey, 2004.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati, razlikovati i povezati osnovne pojmove iz područja organiziranja i upravljanja projektim

2. definirati i povezati strategiju sa ciljevima projekata

3. utvrditi i povezati osnovne procese i područja upravljanja projektima

4. analizirati, vrednovati i predložiti odgovarajuće alate i tehnike planiranja projekata

5. predložiti metodologiju planiranja projekata za praktični primjer i kreirati projektni plan

6. analizirati i rangirati različite softvere za upravljanje projektimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti