Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Upravljanje projektima D4-02

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 73921 149823 149822 149824 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MAJSTOROVIĆ VLADO, nositelj

Ciljevi predmeta

Studenti će usvojiti znanja o formalnom definiranju projekata, načinu njegovog pokretanja i odvijanja, timskom radu i formalnom praćenju napretka projekta kroz procese i područja u okviru sustava upravljanja projektima. Studenti će se osposobiti za primjenu metodologije planiranja u praksi, te izradu projektnih planova u predmetnom području. Pored navedenog, studenti će se upoznati sa računalnom podrškom za izradu i vođenje projekata.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Definiranje pojmova projekt i upravljanje projektima. Strategija i upravljanje projektima. Životni ciklus projekta, izravni projektni sudionici i druge interesno utjecajne skupine na projektu. Odgovarajuća projektna organizacija. Osnovni procesi upravljanja projektima: iniciranje, planiranje, izvođenje, nadzor i kontrola, zaključivanje. Tehnike i alati za planiranje projekata. Područja upravljanja projektima: integracijsko upravljanje projektima, upravljanje obuhvatom projekta, upravljanje projektnim vremenom, troškovima i kvalitetom, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje projektnom komunikacijom, upravljanje projektnim rizikom, upravljanje projektnom nabavom. Tehnike planiranja projekata. Računalna potpora upravljanju projektima. Alati za podršku upravljanja projektima. Standardna projektna dokumentacija. Evaluacija i dokumentiranje iskustva.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Majstorovic, V. Projektni menadžment Sveučilište u Mostaru, 2010.

2. 2 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) PMI, 2010.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Satterson, J. Henessey Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface (2nd Edition) Morgan Kaufmann Publ., San Francisco, 1997.

2. 2 A. S. Tanenbaum Structured Computer Organization, 7th ed. Prentice-Hall, New Jersey, 2005.

3. 3 H. Kerzner Project Management Case Studies Willey, 2004.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati, razlikovati i povezati osnovne pojmove iz područja organiziranja i upravljanja projektim

2. definirati i povezati strategiju sa ciljevima projekata

3. utvrditi i povezati osnovne procese i područja upravljanja projektima

4. analizirati, vrednovati i predložiti odgovarajuće alate i tehnike planiranja projekata

5. predložiti metodologiju planiranja projekata za praktični primjer i kreirati projektni plan

6. analizirati i rangirati različite softvere za upravljanje projektimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)451.51,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)00
Rješavanje zadataka391.34,5Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2550
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja361.21,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Izrada projektnog zadatka3014,5,6Samostalna izrada projektnog zadatka uz mentorstvo nastavnikaProvjera predanog projektnog zadatka1020