Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Menadžment D4-01

ECTS 4 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 73919 149754 149753 149755 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

CRNJAC-MILIĆ DOMINIKA, nositelj
VUČINIĆ DEAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Studenti pomoću ovog kolegija upoznaju sve elemente upravljanja poduzećem. Na taj način su spremni uključiti se u rad u gospodarstvu, lakše razvijati konceptualnu vještinu pri obavljanju samostalne djelatnosti ili se istaknuti kao kvalitetan kadar za obnašanje dužnosti upravljanja u poduzeću ili pojedinoj organizacijskoj jedinica.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Pojava i razvoj teorije menadžmenta, suvremeni trendovi u teoriji i praksi menadžmenta, menadžerska etika, društvena odgovornost menadžmenta, poslovno planiranje, predviđanje, donošenje odluka, priroda organiziranja, oblikovanje organizacijske strukture i unapređivanja organizacije, pojam strategije, strategijskog menadžmenta i razine strategije, razvoj strategijskog plana, strategijsko upravljanje projektom, selekcija i regrutiranje kadrova, obuka i razvoj kadrova, komuniciranje i komunikacijske vještine-važne za uspješan menadžment, motivacija za rad i motiviranje, upravljanje kompenzacijama (kompenzacije za izvršeni rad, kompenzacije iz udjela dobiti, menadžerske kompenzacije,...), kontroliranje , informacijska tehnologija i menadžment, poslovna inteligencija, menadžerske vještine, Category management.

Komentari

Nastava se može održati na engleskom jeziku.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Buble, Marin Management Ekonomski fakultet Split, Split, 2008.

2. 2 Z. Lacković Management elektrotehničkih djelatnosti Elektrotehnički fakultet Osijek, Osijek,2008.

3. 3 P. Sikavica, F. Bahtijarević-Šiber, N. Pološki Vokić Temelji menadžmenta Sveučilište u Zagrebu, Školska knjiga, Zagreb,2008


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Caroselli M. Vještine vodstva za menadžere Mate d.o.o., Zagreb, 2014.

2. 2 Cohen S. P. Vještine pregovaranja za menadžere Mate d.o.o., Zagreb 2014.

3. 3 P. Kotler, K. L. Keller, M. Martinović Upravljanje marketingom, 14. Izdanje Mate d.o.o., Zagreb 2014.

4. 4 Buble M., Klepić Z. Menadžment malih poduzeća: Osnove poduzetništva Ekonomski fakultet Sveučilišta, Mostar, 2007.

5. 5 Certo S., Certo T. Moderni menadžment Mate d.o.o., Zagreb, 2008.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i objasniti osnovne funkcije upravljanja

2. odrediti osnovne vještine upravljanja i njihovu važnost za menadžere

3. predložiti organizacijske pristupe upravljanju u poduzeću na osnovi stečenih znanja

4. procijeniti prikladnost organizacijske strukture za poduzeće

5. analizirati vještine koje pomažu menadžerima da postanu uspješni

6. usporediti vođenje i upravljanjeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti