Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Menadžment D4-01

ECTS 4 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 73919 149754 149753 149755 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

CRNJAC-MILIĆ DOMINIKA, nositelj
VUČINIĆ DEAN, suradnik

Ciljevi predmeta

Studenti pomoću ovog kolegija upoznaju sve elemente upravljanja poduzećem. Na taj način su spremni uključiti se u rad u gospodarstvu, lakše razvijati konceptualnu vještinu pri obavljanju samostalne djelatnosti ili se istaknuti kao kvalitetan kadar za obnašanje dužnosti upravljanja u poduzeću ili pojedinoj organizacijskoj jedinica.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Pojava i razvoj teorije menadžmenta, suvremeni trendovi u teoriji i praksi menadžmenta, menadžerska etika, društvena odgovornost menadžmenta, poslovno planiranje, predviđanje, donošenje odluka, priroda organiziranja, oblikovanje organizacijske strukture i unapređivanja organizacije, pojam strategije, strategijskog menadžmenta i razine strategije, razvoj strategijskog plana, strategijsko upravljanje projektom, selekcija i regrutiranje kadrova, obuka i razvoj kadrova, komuniciranje i komunikacijske vještine-važne za uspješan menadžment, motivacija za rad i motiviranje, upravljanje kompenzacijama (kompenzacije za izvršeni rad, kompenzacije iz udjela dobiti, menadžerske kompenzacije,...), kontroliranje , informacijska tehnologija i menadžment, poslovna inteligencija, menadžerske vještine, Category management.

Komentari

Nastava se može održati na engleskom jeziku.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Buble, Marin Management Ekonomski fakultet Split, Split, 2008.

2. 2 Z. Lacković Management elektrotehničkih djelatnosti Elektrotehnički fakultet Osijek, Osijek,2008.

3. 3 P. Sikavica, F. Bahtijarević-Šiber, N. Pološki Vokić Temelji menadžmenta Sveučilište u Zagrebu, Školska knjiga, Zagreb,2008


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Caroselli M. Vještine vodstva za menadžere Mate d.o.o., Zagreb, 2014.

2. 2 Cohen S. P. Vještine pregovaranja za menadžere Mate d.o.o., Zagreb 2014.

3. 3 P. Kotler, K. L. Keller, M. Martinović Upravljanje marketingom, 14. Izdanje Mate d.o.o., Zagreb 2014.

4. 4 Buble M., Klepić Z. Menadžment malih poduzeća: Osnove poduzetništva Ekonomski fakultet Sveučilišta, Mostar, 2007.

5. 5 Certo S., Certo T. Moderni menadžment Mate d.o.o., Zagreb, 2008.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i objasniti osnovne funkcije upravljanja

2. odrediti osnovne vještine upravljanja i njihovu važnost za menadžere

3. predložiti organizacijske pristupe upravljanju u poduzeću na osnovi stečenih znanja

4. procijeniti prikladnost organizacijske strukture za poduzeće

5. analizirati vještine koje pomažu menadžerima da postanu uspješni

6. usporediti vođenje i upravljanjeAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)391.31,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)010
Rješavanje zadataka210.74,5Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka510
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3,4,5,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550
Seminarski rad150.51,2,5Proučavanje literature vezane za zadanu temu seminarskog rada i pisanje seminarskog rada. Izrada u timuPrema naputcima za pisanje seminarskog rada s kojima su studenti upoznati ocjenjuje se sadržaj i pismeno izražavanje pisane forme seminarskog rada015
Izrada ppt prezentacije i izlaganje teme seminarskog rada150.51,2,5Studenti prema naputcima nastavnika izrađuju sadržaj prezentacije na zadanu temu seminarskog rada, a istovremeno prateći sadržaj prethodno napisanog radaNakon saslušanog izlaganja teme seminarskog rada uz pomoć ppt prezentacije nastavnik dodjeljuje bodove za uspješno odrađenu aktivnost015