Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Informacijska sigurnost SR604-17

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 175214 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GRGIĆ KREŠIMIR, nositelj
KRIŽANOVIĆ VIŠNJA, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa sigurnosnom problematikom u suvremenim informacijsko-komunikacijskim sustavima i mrežama (razumijevanje postojećih prijetnji, napada i rizika). Naučiti studente da razumiju osnovna načela suvremenih kriptografskih sustava i način njihove praktične primjene u različitim sigurnosnim protokolima. Osposobiti studente da pravilno planiraju i implementiraju odgovarajuće sigurnosne mehanizme u žičnim i bežičnim mrežama.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis treće godine studija.

Sadržaj

Osnovne sigurnosne pretpostavke i pojmovi. Osnovni kriptografski pojmovi. Supstitucijske i transpozicijske šifre. Simetrični kriptosustavi i njihova primjena. Načini rada blokovnih šifri. Asimetrični kriptosustavi i njihova primjena. Kriptografske hash funkcije. Digitalni potpis. Upravljanje ključevima. Sigurnosni aspekti IPv4 i IPv6 protokola. Sigurnost transportnog sloja. Sigurnosne prijetnje i maliciozni softver. Vrste napada i moguće protumjere. Sigurnost u bežičnim mrežama. Sigurnost elektroničke pošte. Vrste i konfiguracija vatrozida. Virtualne privatne mreže. Otkrivanje i prevencija neovlaštenih upada u mrežu.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 A. Dujella, M. Maretić Kriptografija Element, Zagreb, 2007.

2. 2 W. Stallings Cryptography and Network Security – Principles and Practice Paerson, Boston, 2016.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 W. Stallings Network Security Essentials – Applications and Standards Prentice Hall, New Jersey, 2013.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti i opisati osnovna načela suvremenih kriptografskih sustava i mogućnosti njihove primjene

2. interpretirati i opisati postojeće sigurnosne prijetnje, napade i rizike u suvremenim računalnim i komunikacijskim sustavima

3. kategorizirati i primijeniti različite sigurnosne sustave i mehanizme u računalnoj mreži

4. interpretirati i primijeniti suvremene internetske sigurnosne protokole

5. evaluirati sigurnosne zahtjeve i implementirati sigurnosne mehanizme u različitim vrstama bežičnih mrežaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)451.51,2,3,4,5Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 14
Rješavanje zadataka3011,2,4Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1632
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3013,4,5Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1224
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Seminarski rad150.51,2,3,4,5Izrada i prezentacija seminarskog radaProvjera sadržaja seminara i prezentacija rezultata610