Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Razvoj mobilnih aplikacija SR603-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 15 | ISVU 175211 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

NENADIĆ KREŠIMIR, nositelj
BARIŠIĆ IVAN, nositelj
MARIĆ MATIJA, suradnik
ŽNIDAREC KARLO, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s tehnologijama i programskim alatima za izradu aplikacija za mobilne uređaje. Upoznati studente s različitim načinima definiranja vizualne strukture grafičkog korisničkog sučelja (layouti). Pokazati studentima različite načine izrade korisničkog sučelja (XML, postavljanjem kontrola u layout, dinamički u programskom kôdu). Upoznati studente s osnovnim komponentama aplikacija za mobilne uređaje. Objasniti studentima specifične načine funkcionalnosti aplikacija te povezivanje korisničkog sučelja i funkcionalnosti. Upoznati studente s načinima testiranja aplikacija na uređajima i emulatoru. Osposobiti studente za izradu dokumentacije izvornog kôda.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis treće godine studija.

Sadržaj

Upoznavanje s alatima za izradu aplikacija za mobilne uređaje. Glavne komponente mobilne aplikacije. Izrada korisničkog sučelja za mobilne aplikacije. Osmišljavanje programskog rješenje za rješavanje stvarnih problema. Korištenje programskog koncepta specifičnog za izradu aplikacija za mobilne uređaje. Programska implementacija dizajna. Programska implementacija različitih funkcionalnosti. Korištenje i upravljanje senzorima ugrađenim u mobilnim uređajima. Korištenje simulatora prilikom testiranja ispravnosti aplikacija. Provođenje strukturnog i funkcionalnog testiranja na stvarnim mobilnim uređajima. Izrada dokumentacije izvornog koda.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Razvoj mobilnih aplikacija, Priručnik za edukaciju Elektrotehnički fakultet Osijek, 2013

2. 2 Phillips, Bill; Stewart, Chris; Hardy, Brian; Marsicano, Kristin Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (2nd Edition) Atlanta: Big Nerd Ranch, LLC., 2015

3. 3 Čukman, Tihomir Java Alfej Zagreb, 2009.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 P. Sarang Java Programming Oracle Press, 2012.

2. 2 R. Cadenhead Java 6 II izdanje Kombib, 2008.

3. 3 Mark L. Murphy, Android Programming Tutorials CommonsWare, LLC, 2010.

4. 4 D. Poo, D. Kiong, S. Ashok Object-Oriented Programming and Java Springer Verlag, 2007.

5. 5 Reto Meier Professional Android 4 Application Development Wiley, 2012.

6. 6 M. Gargenta Learning Android - Building Applications for the Android Market O Reilly Media, 2011.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati programske koncepte specifične za izradu aplikacija za mobilne uređaje

2. koristiti platformu za izradu aplikacija za mobilne uređaje

3. izraditi mobilnu aplikaciju i programski implementirati dizajnirano sučelje

4. provesti strukturno i funkcionalno testiranje aplikacije na stvarnim mobilnim uređajima

5. kreirati dokumentaciju izvornog koda aplikacijeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti