Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Multimedijska tehnika SR601

ECTS 5 | P 45 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 41154 175277 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VRANJEŠ DENIS, suradnik
VRANJEŠ MARIO, nositelj

Sadržaj

Uvod: definicije, vrste medija, područja aplikacija. Vrste medija: tekst, grafika, slika, video, animacija. Audio: uzorkovanje, obrada u realnom vremenu, filtriranje, kodiranje. Slika: bitmap i vektorska grafika, prikaz boje, obrada slike. Video: video standardi i kodiranje informacije u boji, digitalni video formati. Komponente multimedijskog sustava – sklopovlje i programska podrška. Hipermedija, interaktivni dokumenti. Priprema multimedije za CD-ROM i WWW. Širokopojasna i inteligentna mreža: aspekti stvaranja, uvođenja, upravljanja i izvođenja višemedijskih komunikacijskih usluga. Komunikacijski protokoli za multimediju, osiguranje kvalitete usluge. Laboratorijske vježbe: formati i komprimiranje mirne slike; formati i komprimiranje video zapisa; digitalizacija i komprimiranje audio signala; izrada web stranice sa multimedijskim sadržajem; izrada CD/DVD sa multimedijskim sadržajem.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Student će se upoznati sa karakteristikama mirne slike, govora, audia i videa. Upoznat će se sa multimedijskim sustavima i parametrima koji utječu na kvalitetu prijenosa multimedijske informacije. Radit će na programima za izradu multimedijskog sadržaja za web i CD/DVD.

Oblici provođenja nastave

predavanja (3 sata), laboratorijske vježbe (1 sat), konstrukcijske vježbe(1 sat)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

kolokvij laboratorijskih vježbi, pismeni ispit, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. 1 Ohm, J. Multimedia Signal Coding and Transmission (Signals and Communicatio technology) Berlin Heidelberg, Springer, 2015.

2. 2 S. Rimac-Drlje Multimedijska tehnika - upute za laboratorijske vježbe zavodska skripta, Eleketrotehnički fakultet, Osijek, 2003.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 K. R. Rao Multimedia Communication Systems: Techniques, Standards, and Networks Prentice Hall PTR, 2002.

2. 2 N. Chapman, J. Chapman Digital mulimedia John Wiley & Sons, Chichester, 2000.

3. 3 S. Rimac-Drlje Multimedijska tehnika - predavanja zavodska skripta, Eleketrotehnički fakultet, Osijek, 2003.

Način polaganja ispita

izrada projekta, pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. izdvojiti karakteristike mirne slike, govora, audia i videa bitne za primjenu u multimedijskim sustavima

2. objasniti različite postupke kompresije mirne slike, govora, audia i videa

3. nabrojiti i opisati najbitnije mrežne protokole za prijenos multimedije različitim mrežama

4. vrednovati različite postupke kompresije pojedinih medija po učinkovitosti i složenosti

5. predložiti način i parametre kodiranja medija za različite multimedijske aplikacije

6. odabrati prikladne metode kompresije bez i s gubicima za kompresiju različitih tipova medija

7. izraditi multimedijsku web stranicu pomoću proizvoljno odabranog alataAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)451.51,2,3Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)610
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3011,4,5,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja820
Rješavanje problema zadanog na KV3015,6,7Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem620
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,3,4,5,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550