Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Multimedijska tehnika SR601

ECTS 5 | P 45 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 41154 175277 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VRANJEŠ DENIS, suradnik
VRANJEŠ MARIO, nositelj

Sadržaj

Uvod: definicije, vrste medija, područja aplikacija. Vrste medija: tekst, grafika, slika, video, animacija. Audio: uzorkovanje, obrada u realnom vremenu, filtriranje, kodiranje. Slika: bitmap i vektorska grafika, prikaz boje, obrada slike. Video: video standardi i kodiranje informacije u boji, digitalni video formati. Komponente multimedijskog sustava – sklopovlje i programska podrška. Hipermedija, interaktivni dokumenti. Priprema multimedije za CD-ROM i WWW. Širokopojasna i inteligentna mreža: aspekti stvaranja, uvođenja, upravljanja i izvođenja višemedijskih komunikacijskih usluga. Komunikacijski protokoli za multimediju, osiguranje kvalitete usluge. Laboratorijske vježbe: formati i komprimiranje mirne slike; formati i komprimiranje video zapisa; digitalizacija i komprimiranje audio signala; izrada web stranice sa multimedijskim sadržajem; izrada CD/DVD sa multimedijskim sadržajem.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Student će se upoznati sa karakteristikama mirne slike, govora, audia i videa. Upoznat će se sa multimedijskim sustavima i parametrima koji utječu na kvalitetu prijenosa multimedijske informacije. Radit će na programima za izradu multimedijskog sadržaja za web i CD/DVD.

Oblici provođenja nastave

predavanja (3 sata), laboratorijske vježbe (1 sat), konstrukcijske vježbe(1 sat)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

kolokvij laboratorijskih vježbi, pismeni ispit, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. 1 Ohm, J. Multimedia Signal Coding and Transmission (Signals and Communicatio technology) Berlin Heidelberg, Springer, 2015.

2. 2 S. Rimac-Drlje Multimedijska tehnika - upute za laboratorijske vježbe zavodska skripta, Eleketrotehnički fakultet, Osijek, 2003.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 K. R. Rao Multimedia Communication Systems: Techniques, Standards, and Networks Prentice Hall PTR, 2002.

2. 2 N. Chapman, J. Chapman Digital mulimedia John Wiley & Sons, Chichester, 2000.

3. 3 S. Rimac-Drlje Multimedijska tehnika - predavanja zavodska skripta, Eleketrotehnički fakultet, Osijek, 2003.

Način polaganja ispita

izrada projekta, pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. izdvojiti karakteristike mirne slike, govora, audia i videa bitne za primjenu u multimedijskim sustavima

2. objasniti različite postupke kompresije mirne slike, govora, audia i videa

3. nabrojiti i opisati najbitnije mrežne protokole za prijenos multimedije različitim mrežama

4. vrednovati različite postupke kompresije pojedinih medija po učinkovitosti i složenosti

5. predložiti način i parametre kodiranja medija za različite multimedijske aplikacije

6. odabrati prikladne metode kompresije bez i s gubicima za kompresiju različitih tipova medija

7. izraditi multimedijsku web stranicu pomoću proizvoljno odabranog alataAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti