Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Web programiranje SR501-17

ECTS 6.5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 15 | ISVU 175292 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

NENADIĆ KREŠIMIR, nositelj
KÖHLER MIRKO, suradnik

Sadržaj

Osnovni pojmovi i razvoj Interneta. Mrežne adrese i dodjeljivanje imena, URL, DNS poslužitelji. Osnove mrežnog programiranja. Sustavska podrška mrežnom radu. Osnovne mrežne usluge (telnet, ftp, www) i protokoli (TCP/IP). Pristup Internetu: SLIP, PPP. World wide web: osnove, preglednici, pretraživanje. Sigurnost Interneta: nametnici i zaštita. Pristup izradi www dokumenata. Tehnologije na strani klijenta: HTML, kaskadni stilovi, osnove JavaScripta, JavaScript i HTML, dinamički dokumenti s JavaScriptom, JavaAppleti, XML. Tehnologije na strani poslužitelja: CGI, servleti, PHP, ASP i ASP.NET, cookies. Pristup bazama podataka preko web-a (PHP/SQL). Izrada i primjeri web aplikacija.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Osnove Interneta i web programiranja. Izrada i priprema web sadržaja na klijentskoj i poslužiteljskoj strani uz korištenje novih tehnologija.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe su obavezni, a seminarski rad može nadomjestiti dio ispita.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij laboratorijskih vježbi.

Osnovna literatura

1. 1 Lukić, Ivica; Köhler, Mirko Osnove Internet programiranja 2011.

2. 2 Sebesta, R.W. Programming the World Wide Web (2nd Ed.) Boston: Addison-Wesley, MA, 2004.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 T. Powell, Thomas Web Design: The Complete Reference Berkeley, CA, Osborne/McGraw-Hill, New York, NY, 2000.

2. 2 K. Kalata Internet Programming Thompson Learning, London, 2001.

3. 3 F. Halsall Computer Networking and the Internet (5th Ed.) Addison-Wesley, Boston, MA, 2005.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti način komunikacije između web preglednika i poslužitelja, usporediti različite web tehnologije i pristupe u izradi web stranica

2. usporediti različite tehnologije i upotrijebiti ih u izradi web dokumenata

3. identificirati klijentske i poslužiteljske tehnologije i odabrati odgovarajuće tehnologije za izradu specifičnog zadatka u obliku web stranice

4. izabrati odgovarajući način pristupa bazi podataka preko weba, razviti vlastito rješenje u obliku web stranice i poslužiteljske i klijentske funkcionalnosti u smislenu cjelinu

5. analizirati i riješiti konkretan problem, kombinirati različite tehnologije za izradu web aplikacije i predvidjeti moguća proširenjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti