Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Algoritmi i strukture podataka SR404-17

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 175203 205566 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BAUMGARTNER ALFONZO, nositelj
GALBA TOMISLAV, suradnik

Ciljevi predmeta

Studentima protumačiti osnovne tipove struktura podataka. Upoznati studente s tipičnim računarskim problemima i algoritmima koji koriste navedene strukture podataka kao efikasna rješenja tih problema. Pokazati studentima kako se mjeri i o čemu ovisi složenost algoritama. Na vježbama naučiti studente implementirati poznatije algoritme koristeći pri tome efikasne strukture podataka.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Uvod. Od elementarnih tiopova podataka do apstraktnih struktura podataka. Pojam algoritma. Složenost algoritama. Analiza složenosti. „Big-O“ zapis. Linearne strukture podataka: polja, povezani popisi, stogovi, redovi. Rekurzija. Algoritmi za sortiranje i pretraživanje, te njihova ugradnja. Nelinearne strukture podataka: višestruki povezani popisi, stabla. Binarna stabla i njihove posebne vrste poput poredanog binarnog stabla, Huffmanovog stabla i hrpe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 R. Manger Strukture podataka i algoritmi Element; 2014; ISBN: 978-953-197-596-4

2. 2 Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E.; Rivest, Ronald L.; Stein, Clifford Introduction to Algorithms (3rd ed.) MIT Press and McGraw-Hill. ISBN 0-262-03384-4. (2009) [1990]


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 R. Sedgewick Algorithms in C: Fundamentals, Data Structures, Sorting, Searching and Graph Algorithms in C Addison Wesley; 2001; ISBN: 978-020-131-452-6

2. 2 Adam Drozdek Data Structures and Algorithms in C++ Course Technology; 2000; ISBN: 978-053-449-182-6

3. 3 D. E. Knuth The Art of Computer Programming, Vol. 1., Fundamental Algorithms Addison-Wesley, Reading, MA, 1997.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati osnovne pojmove vezane uz algoritme i strukture podataka

2. prepoznati prikladan algoritam za specifičan problem

3. odabrati prikladnu podatkovnu strukturu za potrebe izgradnje programskog rješenja

4. provesti analizu složenosti jednostavnijih algoritama

5. ugraditi i rabiti različite algoritme i podatkovne strukture

6. omogućiti uporabu savladanih algoritama u kombinaciji s ugrađenim strukturama podataka

7. primijeniti stečena znanja u oblikovanju programske podrške koja podrazumijeva upravljanje podacimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti