Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Baze podataka SR402-15

ECTS 7 | P 30 | A 15 | L 30 | K 0 | ISVU 149330 205567 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

OMRČEN LUKA, suradnik
LUKIĆ IVICA, nositelj
VDOVJAK KREŠIMIR, suradnik
FILKO DAMIR, suradnik

Sadržaj

Informacijski sustav, model poslovnog sustava. Baza podataka. Sustav za upravljanje bazom podataka. Razvoj informacijskog sustava. Metode razvoja. Faze razvoja. Modeliranje podataka. Konceptualno modeliranje podataka. Modeli entiteti-veze. Objektni modeli. Logičko modeliranje podataka. Relacijski model podataka. Relacijska algebra. SQL- jezik za rad s relacijskom bazom podataka. Pravila integriteta u relacijskom modelu. Normalizacija podataka. Mrežni, hijerarhijski i datotečni model. Fizičko modeliranje podataka. Upravljanje podacima. Funkcije upravljanja, upravljanje podržano računalom.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nužna znanja iz načela rada s bazom podataka. Saznanja o metodama razvoja informacijskog sustava. Saznanja o konceptualnom, logičkom i fizičkom modeliranju podataka. Saznanja o korištenju jezika SQL. Saznanja o normalizaciji podataka. Saznanja o upravljanju podacima.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe su obvezni.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Izrađena konkretna baza podataka na vježbama, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. 1 Hamilton, Bill Programiranje SQL Server 2005 O Reilly, 2006

2. 2 Churcher, Clare Beginning Database Design, 2nd Edition New York: Apress, 2012.

3. 3 D. Grundler Primijenjeno računalstvo Graphis, Zagreb, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 E. Codd The Relational model for -base Management Addison Wesley, 1990.

2. 2 L. Budin Informatika za 1. razred gimnazije Element, Zagreb, 1997.

3. 3 J. Martin Computer-base Organization Prentice Hall, 1977.

4. 4 M. Varga Baze podataka DRIP- Zagreb, 1994.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. analizirati, opisati i definirati dijagram entiteta i veza

2. napraviti prelazak iz ER dijagrama u relacijski model

3. vrednovati i primijeniti postupak normalizacije na relacije, usporediti i razlikovati osnovne operacije iz relacijske algebre

4. stvoriti složene relacije u programskom jeziku SQL

5. stvoriti bazu podataka, forme za unos podataka, kreiranje upita i pogleda i vrednovati konačno rješenje

6. demonstrirati povezivanje na bazu podatka, postavljanje upita u odgovarajućem programskom jeziku i vrednovanje različitih programskih pristupaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti