Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Operacijski sustavi SR401

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 41139 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MARTINOVIĆ GORAN, nositelj
BALEN JOSIP, suradnik
BOKUN GORAN, suradnik

Sadržaj

Razvoj i pregled operacijskih sustava. Zahtjevi sklopovlja na operacijski sustav, sustavski pozivi, API-ji. Procesi i niti: svojstva, međuprocesna komunikacija, raspoređivanje. Zastoji: algoritmi otkrivanja i sprječavanja zastoja. Rukovanje memorijom: dijeljenje, prividna memorija, algoritmi straničenja, segmentiranje. Ulazno-izlazne jedinice. Datotečni sustav: načini ostvarenja, primjeri (FAT, NTFS, ostali). Sigurnost operacijskih sustava: šifiriranje, ovlasti korisnika, napadi na sustav i mehanizmi zaštite. Uvod u dizajn operacijskih sustava: programski alati, zahtjevi na odziv, pouzdanost i sučelje, procjena performansi. Pregled operacijskih sustava kroz primjere: UNIX, Linux, Windows, mobilni OS-i.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Razumijevanje načela rada operacijskih sustava. Korištenje modernih operacijskih sustava. Pregled i osnove uporabe programskih alata za razvoj jednostavnijih učinkovitih primjenskih programa s obzirom na mogućnosti operacijskih sustava.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe su obavezni. Seminar se preporuča, jer može nadomjestiti dio ispita.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Stalno praćenje izvođenja laboratorijskih vježbi i povremene domaće zadaće.

Osnovna literatura

1. Budin, L; Golub M; Jakobović, D; Jelenković, L. Operacijski sustavi. Zagreb: Element, 2011.

2. Tanenbaum, A.S. Modern Operating Systems (3rd Ed.). Pearson, 3rd Ed., 2013.

3. L. Budin, M. Golub, D. Jakobović, L. Jelenković, Operacijski sustavi, Element, Zagreb, 2011.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. W. Stallings, Operating Systems, Internals and Design Principles, Pearson Education, 7th Ed., 2011.

2. S. Das, Your UNIX: The Ultimate Guide, McGraw-Hill Science, 2000.

3. C. Schroder, Linux Cookbook, O'Reilly, New York, 2004.

4. J.M. Hart, Windows System Programming (3rd Ed.), Addison Wesley Professional, Boston, 2004.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti i analizirati načela, te sustavske i programske mehanizme rada operacijskih sustava u aktualnim računalnim sustavima

2. primijeniti usvojena načela i mehanizme u operacijskim sustavima za korištenje i razvoj naprednijih sustavskih i primjenskih rješenja u prikladnim programskim okolinama i jezicima na konkretnim platformama

3. analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu aktualnih operacijskih sustava prema zahtjevima okolina i korisnika

4. upotrijebiti na naprednoj korisničkoj, administrativnoj, sustavskoj i programerskoj razini aktualne operacijske sustaveTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- razumjeti i analizirati načela, te sustavske i programske mehanizme rada operacijskih sustava u aktualnim računalnim sustavima- primijeniti usvojena načela i mehanizme u operacijskim sustavima za korištenje i razvoj naprednijih sustavskih i primjenskih rješenja u prikladnim programskim okolinama i jezicima na konkretnim platformama- analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu aktualnih operacijskih sustava prema zahtjevima okolina i korisnika- upotrijebiti na naprednoj korisničkoj, administrativnoj, sustavskoj i programerskoj razini aktualne operacijske sustavePredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

3
Max

6
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- razumjeti i analizirati načela, te sustavske i programske mehanizme rada operacijskih sustava u aktualnim računalnim sustavima- primijeniti usvojena načela i mehanizme u operacijskim sustavima za korištenje i razvoj naprednijih sustavskih i primjenskih rješenja u prikladnim programskim okolinama i jezicima na konkretnim platformama- analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu aktualnih operacijskih sustava prema zahtjevima okolina i korisnika- upotrijebiti na naprednoj korisničkoj, administrativnoj, sustavskoj i programerskoj razini aktualne operacijske sustaveLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

12
Max

24
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- razumjeti i analizirati načela, te sustavske i programske mehanizme rada operacijskih sustava u aktualnim računalnim sustavima- primijeniti usvojena načela i mehanizme u operacijskim sustavima za korištenje i razvoj naprednijih sustavskih i primjenskih rješenja u prikladnim programskim okolinama i jezicima na konkretnim platformama- analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu aktualnih operacijskih sustava prema zahtjevima okolina i korisnika- upotrijebiti na naprednoj korisničkoj, administrativnoj, sustavskoj i programerskoj razini aktualne operacijske sustaveUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Pismeni ispit, kolokvij LV Broj radnih sati
30
ECTS

1
- razumjeti i analizirati načela, te sustavske i programske mehanizme rada operacijskih sustava u aktualnim računalnim sustavima- primijeniti usvojena načela i mehanizme u operacijskim sustavima za korištenje i razvoj naprednijih sustavskih i primjenskih rješenja u prikladnim programskim okolinama i jezicima na konkretnim platformama- analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu aktualnih operacijskih sustava prema zahtjevima okolina i korisnika- upotrijebiti na naprednoj korisničkoj, administrativnoj, sustavskoj i programerskoj razini aktualne operacijske sustavePismeni ispit, kolokvij LV Provjera znanja na pismenom ispitu i vještina, te kolokvijem na LV Min

15
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100