Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Operacijski sustavi SR401

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 41139 205569 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MARTINOVIĆ GORAN, nositelj
BALEN JOSIP, suradnik
DUDJAK MARIO, suradnik
BOKUN GORAN, suradnik
TOMIĆ DRAŽEN, suradnik

Sadržaj

Razvoj i pregled operacijskih sustava. Zahtjevi sklopovlja na operacijski sustav, sustavski pozivi, API-ji. Procesi i niti: svojstva, međuprocesna komunikacija, raspoređivanje. Zastoji: algoritmi otkrivanja i sprječavanja zastoja. Rukovanje memorijom: dijeljenje, prividna memorija, algoritmi straničenja, segmentiranje. Ulazno-izlazne jedinice. Datotečni sustav: načini ostvarenja, primjeri (FAT, NTFS, ostali). Sigurnost operacijskih sustava: šifiriranje, ovlasti korisnika, napadi na sustav i mehanizmi zaštite. Uvod u dizajn operacijskih sustava: programski alati, zahtjevi na odziv, pouzdanost i sučelje, procjena performansi. Pregled operacijskih sustava kroz primjere: UNIX, Linux, Windows, mobilni OS-i.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Razumijevanje načela rada operacijskih sustava. Korištenje modernih operacijskih sustava. Pregled i osnove uporabe programskih alata za razvoj jednostavnijih učinkovitih primjenskih programa s obzirom na mogućnosti operacijskih sustava.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe su obavezni. Seminar se preporuča, jer može nadomjestiti dio ispita.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Stalno praćenje izvođenja laboratorijskih vježbi i povremene domaće zadaće.

Osnovna literatura

1. 1 Budin, L; Golub M; Jakobović, D; Jelenković, L. Operacijski sustavi Zagreb: Element, 2011.

2. 2 Tanenbaum, A.S. Modern Operating Systems (3rd Ed.) Pearson, 3rd Ed., 2013.

3. 3 L. Budin, M. Golub, D. Jakobović, L. Jelenković Operacijski sustavi Element, Zagreb, 2011.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 W. Stallings Operating Systems, Internals and Design Principles Pearson Education, 7th Ed., 2011.

2. 2 S. Das Your UNIX: The Ultimate Guide McGraw-Hill Science, 2000.

3. 3 C. Schroder Linux Cookbook O Reilly, New York, 2004.

4. 4 J.M. Hart Windows System Programming (3rd Ed.) Addison Wesley Professional, Boston, 2004.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti i analizirati načela, te sustavske i programske mehanizme rada operacijskih sustava u aktualnim računalnim sustavima

2. primijeniti usvojena načela i mehanizme u operacijskim sustavima za korištenje i razvoj naprednijih sustavskih i primjenskih rješenja u prikladnim programskim okolinama i jezicima na konkretnim platformama

3. analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu aktualnih operacijskih sustava prema zahtjevima okolina i korisnika

4. upotrijebiti na naprednoj korisničkoj, administrativnoj, sustavskoj i programerskoj razini aktualne operacijske sustaveAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)6021,2,3,4Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)36
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3011,2,3,4Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1224
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Pismeni ispit, kolokvij LV3011,2,3,4Pismeni ispit, kolokvij LVProvjera znanja na pismenom ispitu i vještina, te kolokvijem na LV 1530