Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Programiranje u Javi SR303-17

ECTS 6.5 | P 30 | A 0 | L 45 | K 0 | ISVU 175218 205557 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KÖHLER MIRKO, nositelj
GALBA TOMISLAV, suradnik
BEŠIĆ DENIS, suradnik

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je pojasniti temeljne principe objektno orijentiranog programiranja i svojstva programskog jezika Java. Studentima će biti prezentirane teme kao što su tipovi podataka, petlje, iznimke, IO tokovi, kolekcije, objektno orijentirane paradigme itd. Težit će se tome da studenti implementiraju objektno orijentirana rješenja složenog zadatka pomoću više klasa, od kojih svaka koristi svoje metode. Naučiti studente samostalno izraditi Java aplikaciju na zadanu temu.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Osnovna svojstva programskog jezika Java i razlike u odnosu na druge jezike. Temeljni principi objektno orijentiranog programiranja, razlike u odnosu na proceduralno programiranje. Programski jezik Java. Pojam klase i objekta. Varijable i metode kao dio objekta. Elementi klase i kontrola pristupa. Osnovni postupci stvaranja i uništenja objekta. Životni vijek objekta. Polimorfizam i nasljeđivanje. Kontrola pristupa nad klasama. Predlošci funkcija i klasa. Java kolekcije. Rukovanje iznimkama. Rukovanje bazama podataka. Elementi grafičkog sučelja (swing). Rad s datotekama i datotečnim sustavom. Višedretvenost i višedretvene aplikacije. HTTP protokol.

Komentari

Nastava se može održati na engleskom jeziku.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 P. Deitel, H. Deitel Java how to program 10th edition 2015

2. 2 J. T. Streib, T. Soma Guide to Java; Undergraduate textbook Springer-Verlag London, 2014.

3. 3 S. Kendal Object oriented programming using Java 2009 (Free electronic book)


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 B. J. Evans, D. Flanagan Java in a Nutshell O Reilly Media 2009

2. 2 Booch, Grady Object-oriented Analysis and Design with Application Addison Wesley, Menlo Prk, Cal., 1994

3. 3 The Java Tutorial (http://java.sun.com/)

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. uređivanje, prevođenje i pokretanje programskog koda

2. prepoznati organizacijsku strukturu i odabrati elemente za objektni model

3. kreirati korisničke tipove podataka (klase) i iz njih izvesti potrebne objekte

4. napisati glavni program u odgovarajućem programskom jeziku koji na osnovu objektno orijentiranog pristupa rješava zadani problem

5. koristiti znanstvene metode pri pronalasku grešaka u programskog kodu, ispraviti ih, napraviti izvršnu verziju programa te testirati rad programa

6. samostalno planirati i izrađivati računalne programe koji rješavaju zadani problemAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti