Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Matematika za računarstvo II SR206

ECTS 7 | P 30 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 175230 186208 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HREHOROVIĆ IVAN, nositelj
ŠTEKO ANJA, suradnik

Ciljevi predmeta

Naučiti studente osnovne pojmove i definicije i naučiti ih rješavati zadatke iz područja integrala, diferencijalnih jednadžbi i numeričkog rješavanja matematičkih problema. Pripremiti studente za cjeloživotno učenje i korištenje matematičkih struktura i integrala te diferencijalnih jednadžbi kao alata u primjeni.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Primitivna funkcija. Neodređeni integral. Newton-Leibnizova formula. Numeričko rješavanje određenog integrala. Površina lika. Duljina luka krivulje. Volumen tijela nastalog rotacijom površine oko koordinatnih osi. Problemi iz tehnike koji vode na korištenje diferencijalnih jednadžbi. Pojam i osnovna svojstva diferencijalnih jednadžbi. Rješavanje diferencijalne jednadžbe različitim računarskim, numeričkim i algebarskim metodama. Numeričko rješavanje nelinearnih jednadžbi. Metoda najmanjih kvadrata u računarstvu.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Jukić, D; Scitovski, R Matematika Osijek: Matematički odjel Osijek, 2000.

2. 2 Demidović, B. P. Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke Zagreb: Tehnička knjiga, 2003.

3. 3 B. Apsen Repetitorij više matematike Tehnička knjiga, Zagreb, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 P. Javor Matematička analiza Školska knjiga,Zagreb, 2000.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. iskazati i pravilno tumačiti rezultate diferencijalnog i integralnog računa

2. primijeniti pravila integriranja i izračunati neodređene i određene integrale

3. primijeniti integralni račun na računanje površina, duljine luka krivulje i volumena tijela

4. nabrojati i objasniti metode rješavanja diferencijalnih jednadžbi prvog i drugog reda

5. objasniti i na zadacima primijeniti metode numeričkog rješavanja konkretnih matematičkih problemaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)6021,2,3,4,5Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)00
Rješavanje zadataka6022,3Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2040
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja6021,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550
Domaća zadaća3012,3,5Samostalno rjšavanje zadatakaProvjera riješenih zadataka010