Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Matematika za računarstvo II SR206

ECTS 7 | P 30 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 175230 186208 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HREHOROVIĆ IVAN, nositelj
ŠTEKO ANJA, suradnik

Ciljevi predmeta

Naučiti studente osnovne pojmove i definicije i naučiti ih rješavati zadatke iz područja integrala, diferencijalnih jednadžbi i numeričkog rješavanja matematičkih problema. Pripremiti studente za cjeloživotno učenje i korištenje matematičkih struktura i integrala te diferencijalnih jednadžbi kao alata u primjeni.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Primitivna funkcija. Neodređeni integral. Newton-Leibnizova formula. Numeričko rješavanje određenog integrala. Površina lika. Duljina luka krivulje. Volumen tijela nastalog rotacijom površine oko koordinatnih osi. Problemi iz tehnike koji vode na korištenje diferencijalnih jednadžbi. Pojam i osnovna svojstva diferencijalnih jednadžbi. Rješavanje diferencijalne jednadžbe različitim računarskim, numeričkim i algebarskim metodama. Numeričko rješavanje nelinearnih jednadžbi. Metoda najmanjih kvadrata u računarstvu.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Jukić, D; Scitovski, R Matematika Osijek: Matematički odjel Osijek, 2000.

2. 2 Demidović, B. P. Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke Zagreb: Tehnička knjiga, 2003.

3. 3 B. Apsen Repetitorij više matematike Tehnička knjiga, Zagreb, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 P. Javor Matematička analiza Školska knjiga,Zagreb, 2000.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. iskazati i pravilno tumačiti rezultate diferencijalnog i integralnog računa

2. primijeniti pravila integriranja i izračunati neodređene i određene integrale

3. primijeniti integralni račun na računanje površina, duljine luka krivulje i volumena tijela

4. nabrojati i objasniti metode rješavanja diferencijalnih jednadžbi prvog i drugog reda

5. objasniti i na zadacima primijeniti metode numeričkog rješavanja konkretnih matematičkih problemaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti