Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Programiranje 2 SR201-17

ECTS 8 | P 45 | A 0 | L 45 | K 15 | ISVU 175228 186210 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HRŽICA MATEJA, suradnik
ŠOJO ROBERT, suradnik
NENADIĆ KREŠIMIR, nositelj
PEKO MARINA, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s načinom zapisa cijelog i realnog broja u registru. Objasniti studentima specifičnosti korištenja složenih tipova podataka. Pokazati studentima načine korištenja pokazivača sa složenim tipovima podataka i funkcijama. Osposobiti studente za korištenje sekvencijalnih i binarnih datoteka. Prikazati studentima mogućnost korištenja složenih tipova podataka s funkcijama. Upoznati studente s algoritmima za pretraživanje i sortiranje podataka. Objasniti studentima osnovne pojmove objektno orijentiranog programiranja kroz primjere.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Način zapisa cijelog i realnog broja u registru. Upoznavanje sa složenim oblicima podataka u programskom jeziku C (strukture i unije). Primjena pokazivača u izradi specifičnog zadatka (aritmetika pokazivača, pokazivači na složene podatke, pokazivači i funkcije, dinamička alokacija memorije za složene podatke). Organizacija programskog kôda u više datoteka. Načini pristupa sekvencijalnim i binarnim datotekama. Korištenje složenih podataka kao povratnog podatka i argumenata funkcija. Prikaz algoritama pretraživanja i sortiranja podataka. Osnove objektno orijentiranog programiranja u programskom jeziku C++. Osnovni pojmovi OOP-a (klasa, objekt, svojstvo, metoda, konstruktor, destruktor). Načini enkapsulacije podataka, prava pristupa i agregacija klasa. Pojam nasljeđivanja u OOP-u. Preopterećenje operatora i funkcija. Izrada predložaka i korištenje gotovih predložaka iz biblioteke (STL). Primjena naprednih koncepata programiranja na ugradbenim platformama (Arduino).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Šribar, J; .Motik B. Desmistificirani C++, 3. dopunjeno izdanje 2010

2. 2 Kochan, S.G. Programming in C (Developers Library), 4th Ed. Addison-Wesley Professional, 2014.

3. 3 D. Grundler Primijenjeno računalstvo Graphis, Zagreb, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Patterson, J. Hennessy Computer Organization and Design: The Hardware / Software Interface (4th. Edition) Morgan Kaufmann Publ., San Francisco, 2008.

2. 2 A. S. Tanenbaum, T. Austin Structured Computer Organization (6th Ed.) Pearson, 2012.

3. 3 D. Fisher Zbrika zadataka iz C-a ETF Osijek (skripta), 1999.

4. 4 Knuth The Art of Computer Programming, Vol. 1., Fundamental Algorithms Addison-Wesley, Reading, MA, 1997.

5. 5 C. Horstmann Computing Concepts with C++ Essentials (3rd Ed.) John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati i na primjeru objasniti složene tipove podataka, pokazivače, funkcije, osnove rada s datotekama i algoritme za pretraživanje i sortiranje podataka

2. primijeniti algoritamski pristup u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata

3. razviti vlastito programsko rješenje zadanog problema

4. definirati i objasniti osnovne pojmove načela objektno orijentiranog programiranja

5. prepoznati i primijeniti koncepte objektno orijentiranog programiranja u specifičnim zadacima

6. primijeniti koncepte objektno orijentiranog programiranja u izradi programskog rješenja zadanog zadatkaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti