Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Programiranje 2 SR201-17

ECTS 8 | P 45 | A 0 | L 45 | K 15 | ISVU 175228 186210 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HRŽICA MATEJA, suradnik
ŠOJO ROBERT, suradnik
NENADIĆ KREŠIMIR, nositelj
PEKO MARINA, suradnik
LIPTAK DARKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s načinom zapisa cijelog i realnog broja u registru. Objasniti studentima specifičnosti korištenja složenih tipova podataka. Pokazati studentima načine korištenja pokazivača sa složenim tipovima podataka i funkcijama. Osposobiti studente za korištenje sekvencijalnih i binarnih datoteka. Prikazati studentima mogućnost korištenja složenih tipova podataka s funkcijama. Upoznati studente s algoritmima za pretraživanje i sortiranje podataka. Objasniti studentima osnovne pojmove objektno orijentiranog programiranja kroz primjere.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Način zapisa cijelog i realnog broja u registru. Upoznavanje sa složenim oblicima podataka u programskom jeziku C (strukture i unije). Primjena pokazivača u izradi specifičnog zadatka (aritmetika pokazivača, pokazivači na složene podatke, pokazivači i funkcije, dinamička alokacija memorije za složene podatke). Organizacija programskog kôda u više datoteka. Načini pristupa sekvencijalnim i binarnim datotekama. Korištenje složenih podataka kao povratnog podatka i argumenata funkcija. Prikaz algoritama pretraživanja i sortiranja podataka. Osnove objektno orijentiranog programiranja u programskom jeziku C++. Osnovni pojmovi OOP-a (klasa, objekt, svojstvo, metoda, konstruktor, destruktor). Načini enkapsulacije podataka, prava pristupa i agregacija klasa. Pojam nasljeđivanja u OOP-u. Preopterećenje operatora i funkcija. Izrada predložaka i korištenje gotovih predložaka iz biblioteke (STL). Primjena naprednih koncepata programiranja na ugradbenim platformama (Arduino).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Šribar, J; .Motik B. Desmistificirani C++, 3. dopunjeno izdanje 2010

2. 2 Kochan, S.G. Programming in C (Developers Library), 4th Ed. Addison-Wesley Professional, 2014.

3. 3 D. Grundler Primijenjeno računalstvo Graphis, Zagreb, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Patterson, J. Hennessy Computer Organization and Design: The Hardware / Software Interface (4th. Edition) Morgan Kaufmann Publ., San Francisco, 2008.

2. 2 A. S. Tanenbaum, T. Austin Structured Computer Organization (6th Ed.) Pearson, 2012.

3. 3 D. Fisher Zbrika zadataka iz C-a ETF Osijek (skripta), 1999.

4. 4 Knuth The Art of Computer Programming, Vol. 1., Fundamental Algorithms Addison-Wesley, Reading, MA, 1997.

5. 5 C. Horstmann Computing Concepts with C++ Essentials (3rd Ed.) John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati i na primjeru objasniti složene tipove podataka, pokazivače, funkcije, osnove rada s datotekama i algoritme za pretraživanje i sortiranje podataka

2. primijeniti algoritamski pristup u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata

3. razviti vlastito programsko rješenje zadanog problema

4. definirati i objasniti osnovne pojmove načela objektno orijentiranog programiranja

5. prepoznati i primijeniti koncepte objektno orijentiranog programiranja u specifičnim zadacima

6. primijeniti koncepte objektno orijentiranog programiranja u izradi programskog rješenja zadanog zadatkaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)752.51,2,4,5Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)05
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja451.52,3,5,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja025
Rješavanje problema zadanog na KV752.52,3,4,6Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem030
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,3,4,5,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040