Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Matematika za računarstvo I SR107

ECTS 5 | P 30 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 175229 186115 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŠTEKO ANJA, suradnik
HREHOROVIĆ IVAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Naučiti studente osnovne pojmove i definicije i naučiti ih rješavati zadatke iz područja logike, teorije skupova, teorije funkcija i derivacija funkcija. Pripremiti studente za cjeloživotno učenje i korištenje matematičkih struktura, relacija i operacija kao alata u primjeni.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Osnove tradicionalne logike. Matematička logika. Alfabet i formule propozicionalne logike. Tablice istinitosti. Osnovne definicije teorije skupova. Podskup, partitivni skup, prazan skup. Operacije sa skupovima. Zapisi brojeva u različitim brojevnim bazama. Pojam funkcije. Graf funkcije. Kompozicija funkcija, Inverzna funkcija. Elementarne funkcije (polinom, racionalna funkcija, eksponencijalna i logaritamska funkcija, opća potencija, trigonometrijska funkcija). Granična vrijednost i neprekidnost funkcije. Pojam derivacije funkcije - Newtonov problem brzine. Derivacije elementarnih funkcija. Pravila za deriviranje funkcija. Derivacija složene funkcije. Derivacija više reda. Lokalni ekstremi funkcije. Ispitivanje toka funkcije. Sustav linearnih jednadžbi. Gausova metoda eliminacije. Matrični prikaz sustava linearnih jednadžbi.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 R. Galić, M. Crnjac, I. Galić Matematika za stručne studije ETF Osijek i Veleučilište Požega.

2. 2 Demidović, B. P. Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke Zagreb: Tehnička knjiga, 2003.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 B. Apsen Repetetitorij više matematike Tehnička knjiga, Zagreb, 2000.

2. 2 D. Jukić, R. Scitovski Matematika Matematički odjel, Osijek, 2000.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti osnove jezika tradicionalne logike, matematičke logike i teorije skupova, te kreirati tablicu istinitosti za danu tvrdnju

2. naučiti zapise brojeva u različitim bazama te računanje u tim bazama

3. definirati i objasniti svojstva elementarnih funkcija

4. objasniti značenje derivacije i primijeniti derivaciju

5. rješavati osnovne računske operacije s matricama i primjeniti ih na linearne jednadžbeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti