Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Programiranje I SR102

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 30 | K 0 | ISVU 175226 186118 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŠOJO ROBERT, suradnik
LUKIĆ IVICA, nositelj

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je studentima pojasniti zapisa brojeva i znakova u računalu, te pretvorbu brojeva u različite brojevne sustave. Objasniti studentima uloga prevoditelja, interpretera i preglednika. Osposobiti studente za izradu programa različite složenosti s različitim postupcima. Upoznati studente s različitim tipovima podataka, funkcijama za ulaz i izlaz podatka te različitim tipovima operatora. Objasniti studentima programske petlje te naredbe za grananje toka. Prikazati studentima mogućnost korištenja 1D i 2D polja te im objasniti rad funkcija. Upoznati studente s osnovama rada pokazivača te načinom generiranja pseudo-slučajnih brojeva. Objasniti studentima dinamičku alokaciju memorije za jednostavne podatke.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Osnovni pojmovi i povijesni pregled računalstva. Zapis brojeva i znakova u računalu. Programiranje, elementi jezika, postupak izrade programa, pojam i primjeri prevoditelja, interpretera i preglednika. Programski jezik C kroz primjere: struktura programa, ključne riječi, tipovi podataka, predprocesorske naredbe, varijable, aritmetički i logički izrazi, ulaz i izlaz podataka, grananje i ponavljanje u programu, funkcije, pojam pokazivača, polja, pseudo-slučajni brojevi, dinamička alokacija memorije. Razvoj vlastitog programskog rješenja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Šribar, J.; Motik B. Desmistificirani C++, 3. dopunjeno izdanje 2010.

2. 2 Kochan, S.G. Programming in C (Developers Library), 4th Ed. Addison-Wesley Professional, 2014.

3. 3 D. Grundler Primijenjeno računalstvo Graphis, Zagreb, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Patterson, J. Hennessy Computer Organization and Design: The Hardware / Software Interface (4th. Edition) Morgan Kaufmann Publ., San Francisco, 2008.

2. 2 A. S. Tanenbaum, T. Austin Structured Computer Organization (6th Ed.) Pearson, 2012.

3. 3 L. Budin Informatika za 1. razred gimnazije Element, Zagreb, 2001.

4. 4 D. Fisher Zbrika zadataka iz C-a ETF Osijek (skripta), 1999.

5. 5 B. Motik, J. Šribar Demistificirani C++ Element, Zagreb, 2010.

6. 6 C. Horstmann Computing Concepts with C++ Essentials (3rd Ed.) John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. prepoznati i međusobno povezati bitna obilježja računalne građe i programske podrške s gledišta aktualnih računalnih sustava, zahtjeva okoline i mogućih razvojnih alata i rješenja

2. razumjeti algoritamski pristup u rješavanju problema i njihov zapis u programskom jeziku korištenjem različitih podatkovnih, upravljačkih i strukturnih elemenata programskog inženjerstva

3. razviti vlastito programsko rješenje problema u konkretnom programskom jeziku

4. ispitati, analizirati i popraviti razvijeno programsko rješenje problema u razvojnoj okolini

5. razviti vlastito programsko rješenje i ispitati i analizirati razvijeno programsko rješenje u razvojnoj okolini

6. koristiti važnije i djelotvorne algoritme za učestalije problemeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti