Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Programiranje I SR102

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 30 | K 0 | ISVU 175226 186118 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VAJAK DENIS, suradnik
ŠOJO ROBERT, suradnik
LUKIĆ IVICA, nositelj
PEKO MARINA, suradnik

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je studentima pojasniti zapisa brojeva i znakova u računalu, te pretvorbu brojeva u različite brojevne sustave. Objasniti studentima uloga prevoditelja, interpretera i preglednika. Osposobiti studente za izradu programa različite složenosti s različitim postupcima. Upoznati studente s različitim tipovima podataka, funkcijama za ulaz i izlaz podatka te različitim tipovima operatora. Objasniti studentima programske petlje te naredbe za grananje toka. Prikazati studentima mogućnost korištenja 1D i 2D polja te im objasniti rad funkcija. Upoznati studente s osnovama rada pokazivača te načinom generiranja pseudo-slučajnih brojeva. Objasniti studentima dinamičku alokaciju memorije za jednostavne podatke.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Osnovni pojmovi i povijesni pregled računalstva. Zapis brojeva i znakova u računalu. Programiranje, elementi jezika, postupak izrade programa, pojam i primjeri prevoditelja, interpretera i preglednika. Programski jezik C kroz primjere: struktura programa, ključne riječi, tipovi podataka, predprocesorske naredbe, varijable, aritmetički i logički izrazi, ulaz i izlaz podataka, grananje i ponavljanje u programu, funkcije, pojam pokazivača, polja, pseudo-slučajni brojevi, dinamička alokacija memorije. Razvoj vlastitog programskog rješenja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Šribar, J.; Motik B. Desmistificirani C++, 3. dopunjeno izdanje 2010.

2. 2 Kochan, S.G. Programming in C (Developers Library), 4th Ed. Addison-Wesley Professional, 2014.

3. 3 D. Grundler Primijenjeno računalstvo Graphis, Zagreb, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Patterson, J. Hennessy Computer Organization and Design: The Hardware / Software Interface (4th. Edition) Morgan Kaufmann Publ., San Francisco, 2008.

2. 2 A. S. Tanenbaum, T. Austin Structured Computer Organization (6th Ed.) Pearson, 2012.

3. 3 L. Budin Informatika za 1. razred gimnazije Element, Zagreb, 2001.

4. 4 D. Fisher Zbrika zadataka iz C-a ETF Osijek (skripta), 1999.

5. 5 B. Motik, J. Šribar Demistificirani C++ Element, Zagreb, 2010.

6. 6 C. Horstmann Computing Concepts with C++ Essentials (3rd Ed.) John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. prepoznati i međusobno povezati bitna obilježja računalne građe i programske podrške s gledišta aktualnih računalnih sustava, zahtjeva okoline i mogućih razvojnih alata i rješenja

2. razumjeti algoritamski pristup u rješavanju problema i njihov zapis u programskom jeziku korištenjem različitih podatkovnih, upravljačkih i strukturnih elemenata programskog inženjerstva

3. razviti vlastito programsko rješenje problema u konkretnom programskom jeziku

4. ispitati, analizirati i popraviti razvijeno programsko rješenje problema u razvojnoj okolini

5. razviti vlastito programsko rješenje i ispitati i analizirati razvijeno programsko rješenje u razvojnoj okolini

6. koristiti važnije i djelotvorne algoritme za učestalije problemeAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)632.11,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 35
Rješavanje zadataka451.52,3,4Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1530
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3012,3,4,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1020
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Rješavanje problema zadanog na LV270.91,2,3,4,5Auditorne vježbe (AV)Vrednovanje rješenja za zadani problem815