Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove elektrotehnike SR101

ECTS 6 | P 30 | A 30 | L 15 | K 0 | ISVU 74054 175281 186116 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

FILIĆ MIRKO, suradnik
BARIĆ TOMISLAV, nositelj

Sadržaj

Struktura materijala i električni naboji. Pojam električnog polja, električnog potencijala i napona. Pojam kapaciteta i kapacitet pločastog kondenzatora. Energija elektrostatskog polja. Strujni krug, električna struja pojam, jakost, smjer i gustoća. Električni otpor i vodljivost, utjecaj temperature. Ohmov zakon. Kirchhoffovi zakoni. Snaga i energija u strujnom krugu, Jouleov zakon. Maksimalna korisna snaga i stupanj djelovanja. Metode rješavanja linearnih mreža. Magnetsko polje. Magnetska indukcija, jakost magnetskog polja, magnetski tok. Vektorska superpozicija polja. Faradayev zakon. Induktivitet i međuinduktivitet. Energija magnetskog polja. Periodičke struje i naponi, srednja i efektivna vrijednost. Učinci izmjenične struje. Naponski i strujni odnosi na otporu, kapacitetu i induktivitetu. Primjena kompleksnog računa u analizi mreža sa sinusoidnom pobudom. Impedancija i admitancija. Trenutna, djelatna, jalova i prividna snaga. Laboratorijske vježbe: mjerenje U-I karakteristike izvora; Ohmov i Korchhoffovi zakoni; Metoda napona čvorova; Theveninov nadomjesni izvor; induktivitet i međuinduktivitet; mjerenje srednje i efektivne vrijednosti struje za sinusne i nesinusoidalne struje; rezonancija; kompenzacija jalove snage; frekvencijska karakteristika RLC kruga; mjerenje snage.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Poznavanje temeljnih zakona elektromagnetizma, veličina i jedinica koje opisuju električno i magnetsko polje; proračuni i mjerenja u jednostavnom strujnom krugu istosmjerne i izmjenične struje

Oblici provođenja nastave

predavanja (3 sata tjedno), auditorne vježbe (2 sata tjedno), laboratorijske vježbe (1 sat)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij laboratorijskih vježbi, pismeni ispit, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. 1 Pinter, V. Osnove elektrotehnike I i II Zagreb:Tehnička knjiga, 1994.

2. 2 Alexander, Charles K; Sadiku, Matthew N.O. Fundamental of Electric Circuits McGraw-Hill Education, 5 edition. 2012, ISBN: 0073380571

3. 3 B. Kuzmanović Osnove elektrotehnike I i II Element, Zagreb, 2000.

4. 4 Felja, Koračin, Malić Zbirka zadataka i rješenih primjera iz Osnova elektrotehnike, I. i II. dio 1991


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Šehović, Felja, Tkalić Osnove elektrotehnike zbirka primjera prvi dio Školska knjiga, Zagreb, 1992.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit, mogućnost oslobađanja od pismenog dijela ispita putem kolokvija.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i razumijeti osnovne pojmove i veličine elektrostatskih i elektromagnetskih polja

2. opisati, objasniti i primijeniti zakone elektromagnetskih i elektrostatskih polja (indukcija, samoindukcija, zakon protjecanja, potencijal, Coulombova sila...)

3. analizirati i sintetizirati istosmjerne mreže primjenom osnovnih zakona i metoda

4. analizirati i sintetizirati kondenzatorske mreže

5. analizirati i sintetizirati jednostavne magnetske krugove

6. mjeriti i vrednovati električne veličine u istosmjernim strujnim krugovimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti