Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Primjena blockchain tehnologije SIR608-18

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 190512 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LUKIĆ IVICA, nositelj

Ciljevi predmeta

Polaznicima pružiti uvid u blokchain tehnologiju i principe na kojima se zasniva (glavna knjiga - engl. ledger). Upoznati ih s prednostima P2P mreže i distribuirane knjige (engl. distributed ledger). Kroz primjere objasniti različite pristupe u stvaranju blokchaina te pokazati prednosti i nedostatke njihovih najpoznatijih pristupa. Dati će se pregled hash funkcija. Prezentirati studentima razlike između blockchaina i kriptovaluta, razlike između javnih i privatnih lanaca te razlike između blockchain tehnologije i usmjerenih acikličkih grafova (engl. directed acyclic graph - DAG). Naučiti studente osnovama različitih alogritama za rudarenje kriptovaluta. Dati polaznicima uvid kako će primjena tehnologije blokchainova utjecati na budućnost privatnog i javnog sektora.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis treće godine studija.

Sadržaj

U kolegiju će se predstaviti i objasniti blockchain tehnologija. Biti će predstavljene najpoznatije primjene blockchain tehnologije u javnom i privatnom sektoru, kao i sveobuhvatni pristup tehnologiji kroz poslovna rješenja i kriptovalute. Objasniti će se pojam glavne knjige i koja je prednost njezinog kombiniranja s P2P mrežnom arhitekturom. Dati će se uvod u kriptiranje informacija i upotrebe hash funkcija. Objasniti će se što znači decentralizacija sustava, koje su prednosti i mane decentraliziranih sustava. Anonimnost u blokchainu. Kriptovalute kao najzastupljenija upotreba blockchaina. Naučiti će što su to različiti tipovi koncenzusa, najpoznatiji algoritmi za rudarenje kriptovaluta, budućnost blokchaina, kriptovaluta i druge tehnologije distribuiranih glavnih knjiga.

Oblici provođenja nastave

predavanja, samostalni zadaci, laboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 M. Swan Blockchain Blueprint for a New Economy O Reilly Media; January 2015

2. 2 A. M. Antonopoulos Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain

3. 3 A. Narayanan, J. Bonneau, E. Felten, A. Miller, S. Goldfeder; Bitcoin and Cryptocurrency Technologies Princeton University; textbook; 2016.

4. 4 W. Stallings Cryptography and Network Security – Principles and Practice Paerson, Boston, 2016.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Developer Documentation - https://bitcoin.org/en/developer-guide

2. 2 Satoshi Nakamoto Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System - white paper

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti razloge korištenja blockchain tehnologije

2. opisati prednosti nove tehnologije i primjene iste

3. analizirati postojeće primjene tehnologije i razumjeti njihove prednosti i nedostatke

4. koristiti već postojeće blockchainove

5. stvoriti vlastiti blockchain

6. stvarati nova programska rješenja za određene probleme primjenom stečenih znanjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti