Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Internet objekata SIR606-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 175216 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GRBIĆ RATKO, nositelj

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s osnovnim teorijskim znanjima i praktičnim vještinama iz područja Interneta objekata te ih osposobiti za samostalan i timski rad na projektima prikupljanja, pohranjivanja, obrade i vizualizacije podataka u skladu s paradigmom Interneta objekata.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis treće godine studija.

Sadržaj

Uvod u Internet objekata (engl. Internet of Things - IoT). IoT tehnologije (elementi, sklopovi, komunikacija, platforme i razvojna okruženja). IoT arhitektura i infrastruktura. Sklopovski zasnovani objekti (mikroupravljači, jednokartična računala i ostale ugrađene računalne platforme). Prikupljanje i pohranjivanje podataka (mehanizmi, protokoli, aplikacije i usluge). Pristup podacima. Korisnička sučelja i načini prikazivanja podataka. Razumijevanje konteksta. Sigurnost u IoT sustavima. Primjena Interneta objekata: industrija, meteorologija, poljoprivreda, medicina, pametne kuće, pametni gradovi.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 A. Bahga, V. Madisetti Internet of Things: A Hands-on-Approach Arshdeep Bahga & Vijay Madisetti, 2014.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Dieter Uckelmann, Mark Harrison, Florian Michahelles Architecting the Internet of Things Springer, 2011.

2. 2 Charalampos Doukas Building Internet of Things with the Arduino: 1 CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.

3. 3 H. Zhou The Internet of Things in the Cloud: A Middleware Perspective Boca Raton, CRC Press, 2012.

4. 4 A. McEwen, Hakim Cassimally Designing the Internet of Things John Wiley & Sons, 2013.

5. 5 Elecia White Making Embedded Systems O Reilly, 2012.

6. 6 Teri Karvinen, Kimmo Karvinen, Ville Valtokari Make: Sensors Maker Media Inc., 2014.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati osnovne elemente IoT sustava

2. koristiti osnovne alate za razvoj programskog koda mikroupravljačkog sustava

3. primijeniti odgovarajuće biblioteke za upotrebu senzora u mikroupravljačkom sustavu

4. primijeniti odgovarajuće biblioteke za slanje, dohvaćanje i pohranu podataka na različitim platformama

5. primijeniti teorijske osnove u izradi jednostavnog sustava interneta objekataAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)421.41Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)710
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3012,3,4Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1530
Rješavanje problema zadanog na KV481.62,3,4,5Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem1025
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora1835