Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Internet objekata SIR606-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 175216 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GRBIĆ RATKO, nositelj

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s osnovnim teorijskim znanjima i praktičnim vještinama iz područja Interneta objekata te ih osposobiti za samostalan i timski rad na projektima prikupljanja, pohranjivanja, obrade i vizualizacije podataka u skladu s paradigmom Interneta objekata.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis treće godine studija.

Sadržaj

Uvod u Internet objekata (engl. Internet of Things - IoT). IoT tehnologije (elementi, sklopovi, komunikacija, platforme i razvojna okruženja). IoT arhitektura i infrastruktura. Sklopovski zasnovani objekti (mikroupravljači, jednokartična računala i ostale ugrađene računalne platforme). Prikupljanje i pohranjivanje podataka (mehanizmi, protokoli, aplikacije i usluge). Pristup podacima. Korisnička sučelja i načini prikazivanja podataka. Razumijevanje konteksta. Sigurnost u IoT sustavima. Primjena Interneta objekata: industrija, meteorologija, poljoprivreda, medicina, pametne kuće, pametni gradovi.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 A. Bahga, V. Madisetti Internet of Things: A Hands-on-Approach Arshdeep Bahga & Vijay Madisetti, 2014.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Dieter Uckelmann, Mark Harrison, Florian Michahelles Architecting the Internet of Things Springer, 2011.

2. 2 Charalampos Doukas Building Internet of Things with the Arduino: 1 CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.

3. 3 H. Zhou The Internet of Things in the Cloud: A Middleware Perspective Boca Raton, CRC Press, 2012.

4. 4 A. McEwen, Hakim Cassimally Designing the Internet of Things John Wiley & Sons, 2013.

5. 5 Elecia White Making Embedded Systems O Reilly, 2012.

6. 6 Teri Karvinen, Kimmo Karvinen, Ville Valtokari Make: Sensors Maker Media Inc., 2014.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati osnovne elemente IoT sustava

2. koristiti osnovne alate za razvoj programskog koda mikroupravljačkog sustava

3. primijeniti odgovarajuće biblioteke za upotrebu senzora u mikroupravljačkom sustavu

4. primijeniti odgovarajuće biblioteke za slanje, dohvaćanje i pohranu podataka na različitim platformama

5. primijeniti teorijske osnove u izradi jednostavnog sustava interneta objekataAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti