Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Dizajn korisničkog sučelja SIR601-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 175215 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ROMIĆ KREŠIMIR, suradnik
LIVADA ČASLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovnim postupcima prilikom dizajniranja korisničkog sučelja. Prikazati studentima standarde dizajna koji su potrebni za vizualno oblikovanje aplikacija. Obrazložiti studentima važnost uvažavanja potreba korisnika radi bolje organizacije informacija i u svrhu boljeg korisničkog iskustva (engl. user experience). Staviti naglasak studentima na planskom pristupu dizajniranja korisničkog sučelja s krajnjim ciljem lakše interakcije čovjeka i računala. Upoznati studente s popratnim alatima koji se koriste prilikom izrade vizualnih elemenata web stranice ili aplikacije.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis treće godine studija.

Sadržaj

Planiranje izgleda korisničkog sučelja. Alati za dizajniranje korisničkog sučelja. Popratni alati za izradu vizualnih elemenata i računalnu obradu slike. Metode planskog dizajniranja i izrade korisničkog sučelja. Analiza i evaluacija korisničkog iskustva (engl. user experience).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 E. N. McKay UI is Communication: How to Design Intuitive, User Centered Interfaces by Focusing on Effective Communication Morgan Kaufman, 2013.

2. 2 J. Tidwell Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design O Reilly Media, 2011.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 J. Anderson, J. McRee, R. Wilson, and T. E. Team Effective UI: The Art of Building Great User Experience in Software O Reilly Media, 2010.

2. 2 S. Krug Don’t Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability Pearson, 2013.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. planirati izradu korisničkog sučelja od ideje do konačnog izgleda korisničkog sučelja

2. definirati zahtjeve na dizajn korisničkog sučelja s obzirom na određene potrebe korisnika

3. dizajnirati grafičko korisničko sučelje za vlastitu aplikaciju ili web stranicu

4. ovladati popratnim alatima za izradu vizualnih elemenata

5. izvršiti analizu i evaluirati korisničko iskustvo za određeno korisničko sučeljeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti