Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Mikroračunalni sustavi SIR403-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 175209 205573 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KESER TOMISLAV, nositelj
SKOKIĆ DARKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je studentima pokazati i objasniti metode programiranja, primjene i prilagodbe mikroračunalnih sustava u poslovima upravljanja i nadzora stvarnim procesima. Poučiti ih metodama programiranja za rad u stvarnom vremenu. Objasniti i pokazati metode projektiranja mikroračunalnih sustava za prilagodu zahtjevima specijalne namjene. Poučiti ih i demonstrirati tehnike i pravila projektiranja senzorske i aktuatorske periferije te dizajna samostalnih „malih“ računala temeljenih na mikroupravljačima.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Osnovni pojmovi mikroračunalstva. Arhitektura i organizacija mikroračunala i mikroupravljača. Ugrađeni računalni sustavi. Karakteristične značajke i specifičnosti ugrađenih računalnih sustava. Struktura i zasnivanje ugrađenih računalnih sustava. Projektiranje i razvoj sklopovlja. Projektiranje i dizajn tiskanih pločica. Oprema za izradu programske podrške. Pouzdanost, ispitivanje i validacija mikroračunalnih sustava. Primjena u procesima inteligentnih mjerenja. Primjena u upravljanju procesima. Primjena u nadzoru, prikupljanju i distribuciji podataka.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 E. White Making Embedded Systems O Reilly Media, 2011. (ISBN 978-1-4493-0214-6)

2. 2 E. A. Lee, S. A. Seshia Introduction to Embedded Systems, A Cyber-Physical Systems Approach, Edition 1.5 2014. (ISBN 978-0-557-70857-4)


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Roger Young How Computers Work: Processor and Main Memory Roger Stephen Young, 2001.

2. 2 Sophocles J. Orfanidis Optimum Signal Processing Rutgers University, 2nd Edition, 2007., eBook (free)

3. 3 Michael J. Pont Patterns for Time-Triggered Embedded Systems Addison-Wesley, 2014.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razlikovati računalne sustave temeljene na mikroprocesorima i mikroupravljačima

2. objasniti specifičnosti primjene mikroupravljača i mikroračunala u ugradbenim aplikacijama

3. definirati i odabrati mikroračunalni računalni sustav na temelju aplikativnih zahtjeva

4. odabrati senzorsku i aktuatorsku periferiju sukladnu aplikativnim zahtjevima

5. sintetizirati programsku podršku prema aplikativnim zahtjevima

6. projektirati sklopovlje ugradbenog računalnog sustava u CAD alatimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)6021,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)25
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3014,5,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1130
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora1835
Rješavanje zadataka3012,3,5,6Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1530