Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Mikroračunalni sustavi SIR403-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 175209 205573 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KESER TOMISLAV, nositelj
SKOKIĆ DARKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je studentima pokazati i objasniti metode programiranja, primjene i prilagodbe mikroračunalnih sustava u poslovima upravljanja i nadzora stvarnim procesima. Poučiti ih metodama programiranja za rad u stvarnom vremenu. Objasniti i pokazati metode projektiranja mikroračunalnih sustava za prilagodu zahtjevima specijalne namjene. Poučiti ih i demonstrirati tehnike i pravila projektiranja senzorske i aktuatorske periferije te dizajna samostalnih „malih“ računala temeljenih na mikroupravljačima.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Osnovni pojmovi mikroračunalstva. Arhitektura i organizacija mikroračunala i mikroupravljača. Ugrađeni računalni sustavi. Karakteristične značajke i specifičnosti ugrađenih računalnih sustava. Struktura i zasnivanje ugrađenih računalnih sustava. Projektiranje i razvoj sklopovlja. Projektiranje i dizajn tiskanih pločica. Oprema za izradu programske podrške. Pouzdanost, ispitivanje i validacija mikroračunalnih sustava. Primjena u procesima inteligentnih mjerenja. Primjena u upravljanju procesima. Primjena u nadzoru, prikupljanju i distribuciji podataka.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 E. White Making Embedded Systems O Reilly Media, 2011. (ISBN 978-1-4493-0214-6)

2. 2 E. A. Lee, S. A. Seshia Introduction to Embedded Systems, A Cyber-Physical Systems Approach, Edition 1.5 2014. (ISBN 978-0-557-70857-4)


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Roger Young How Computers Work: Processor and Main Memory Roger Stephen Young, 2001.

2. 2 Sophocles J. Orfanidis Optimum Signal Processing Rutgers University, 2nd Edition, 2007., eBook (free)

3. 3 Michael J. Pont Patterns for Time-Triggered Embedded Systems Addison-Wesley, 2014.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razlikovati računalne sustave temeljene na mikroprocesorima i mikroupravljačima

2. objasniti specifičnosti primjene mikroupravljača i mikroračunala u ugradbenim aplikacijama

3. definirati i odabrati mikroračunalni računalni sustav na temelju aplikativnih zahtjeva

4. odabrati senzorsku i aktuatorsku periferiju sukladnu aplikativnim zahtjevima

5. sintetizirati programsku podršku prema aplikativnim zahtjevima

6. projektirati sklopovlje ugradbenog računalnog sustava u CAD alatimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti