Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Dizajn u objektno orijentiranom programiranju SIR402-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 175207 205571 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MARTINOVIĆ GORAN, nositelj
BAJER DRAŽEN, suradnik
ZORIĆ BRUNO, suradnik

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija jest osposobljavanje studenata za razvoj programske podrške korištenjem naprednijih koncepata objektno orijentiranog programiranja neovisnih o jeziku. Riječ je prvenstveno o S.O.L.I.D. načelima te oblikovnim obrascima koji omogućuju njihovo ispunjavanje. Korišteni jezici bili bi Java i C#.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Uvod. Temelji OOP-a. Načela objektno orijentiranog dizajna (S.O.L.I.D.). Čist kod. Mirisi u kodu. Obrasci stvaranja (metoda tvornica, apstraktna tvornica, graditelj, prototip, singleton). Strukturni obrasci (adapter, most, kompozit, dekorater, fasada, proxy, flyweight). Obrasci ponašanja (lanac odgovornosti, naredba, iterator, posrednik, memento, promatrač, strategija, posjetitelj). Refaktoriranje. Objektno relacijsko preslikavanje.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Freeman E. et al. Head first design patterns O Reilly Media, 2004, 0596007124

2. 2 Robert C. Martin Clean code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship Prentice Hall, 2008, 0132350882


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Martin Fowler, Refactoring Addison-Wesley, 2001, 0201485672

2. 2 Robert C. Martin Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices Prentice Hall, 2002, 0135974445

3. 3 Gamma E. et al. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software Addison-Wesley Professional, 1994, 0201633612

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati osnovna načela važna za objektno orijentiran razvoj programske podrške

2. opisati te iskoristiti S.O.L.I.D. načela pri razvoju vlastitih programskih rješenja

3. opisati različite često korištene oblikovne obrasce, te objasniti problem koji rješava pojedini oblikovni obrazac

4. identificirati prikladan oblikovni obrazac u gotovom rješenju i za specifičan problem

5. primijeniti oblikovne obrasce u razvoju vlastitih programskih rješenja

6. povezati različite oblikovne obrasce i ugraditi ih pri razvoju složenijih programskih rješenjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti