Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Osnove 3D modeliranja SIR304-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 175199 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIVADA ČASLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s različitim načinima modeliranja te izrade tekstura. Protumačiti studentima vrste 3D modela prema kvaliteti i brzini izrade te prema dobivenim rezultatima. Osposobiti studente za uspješno korištenje željene topologije prema svrsi modeliranja i kasnijim implementacijama. Studentima će se staviti naglasak na optimizaciji modela u smislu podjele 3D modela na jednostavne poligone. Upoznati studente s digitalnim kiparstvom (engl. digital sculpting), teksturama i materijalima kao i osnovama svjetla u 3D prostoru. Studentima pojasniti utjecaj lokalne i globalne rasvjete, važnosti kompozicije, objasniti virtualni kameru i tehnike renderiranja.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Uvod u 3D (pregled ključnih koraka i procesa kroz primjenu 3D-a), razrada raznih vrsta modeliranja, modeliranje pomoću primitiva. Poligonsko modeliranje (sub-d modeliranje). Hard surface modeliranje. Proceduralno modeliranje. Low poly modeliranje. Materijali. Teksturne mape. Modeliranje teksturama (normal, displace, bump, itd.). Način primjene materijala i teksture. Priprema teksturiranja. Vrste rendera. Evaluacija renderiranih modela.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Blender 3D: Noob to Pro dostupno online besplatno: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/BlenderDocumentation2

2. 2 J. M. Blain The Complete Guide to Blender Graphics: Computer Modeling & Animation CRC Press, 2016.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 G. Fisher Blender 3D Basics Beginners Guide Second Edition Pack Publishing, 2014.

2. 2 O. Villar Learning Blender: A Hands-on Guide to Creating 3D Animated Characters Addison-Wesley, 2014.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. prepoznati funkcije i algoritme 3D modeliranja

2. objasniti algoritme, metode u izradi i manipulaciji 3D modelima

3. primijeniti teorijske osnove o izradi 3D projektnog zadatka (2D model -> 3D model)

4. pripremiti 3D model za daljnju obradu (igre, animacija, 3D ispis)

5. interpretirati i analizirati dizajn 3D modelaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)451.51,2,3,4,5Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)510
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3011,2,3,4Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1530
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Rješavanje projektnog zadatka3011,2,3,4Laboratorijske vježbe (LV)Provjera rješenja projektnih zadataka1530