Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Osnove 3D modeliranja SIR304-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 175199 205564 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIVADA ČASLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s različitim načinima modeliranja te izrade tekstura. Protumačiti studentima vrste 3D modela prema kvaliteti i brzini izrade te prema dobivenim rezultatima. Osposobiti studente za uspješno korištenje željene topologije prema svrsi modeliranja i kasnijim implementacijama. Studentima će se staviti naglasak na optimizaciji modela u smislu podjele 3D modela na jednostavne poligone. Upoznati studente s digitalnim kiparstvom (engl. digital sculpting), teksturama i materijalima kao i osnovama svjetla u 3D prostoru. Studentima pojasniti utjecaj lokalne i globalne rasvjete, važnosti kompozicije, objasniti virtualni kameru i tehnike renderiranja.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Uvod u 3D (pregled ključnih koraka i procesa kroz primjenu 3D-a), razrada raznih vrsta modeliranja, modeliranje pomoću primitiva. Poligonsko modeliranje (sub-d modeliranje). Hard surface modeliranje. Proceduralno modeliranje. Low poly modeliranje. Materijali. Teksturne mape. Modeliranje teksturama (normal, displace, bump, itd.). Način primjene materijala i teksture. Priprema teksturiranja. Vrste rendera. Evaluacija renderiranih modela.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Blender 3D: Noob to Pro dostupno online besplatno: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/BlenderDocumentation2

2. 2 J. M. Blain The Complete Guide to Blender Graphics: Computer Modeling & Animation CRC Press, 2016.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 G. Fisher Blender 3D Basics Beginners Guide Second Edition Pack Publishing, 2014.

2. 2 O. Villar Learning Blender: A Hands-on Guide to Creating 3D Animated Characters Addison-Wesley, 2014.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. prepoznati funkcije i algoritme 3D modeliranja

2. objasniti algoritme, metode u izradi i manipulaciji 3D modelima

3. primijeniti teorijske osnove o izradi 3D projektnog zadatka (2D model -> 3D model)

4. pripremiti 3D model za daljnju obradu (igre, animacija, 3D ispis)

5. interpretirati i analizirati dizajn 3D modelaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti