Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Programiranje malih Linux računala SIR303-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 175201 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MATIĆ TOMISLAV (ml.), nositelj
ALEKSI IVAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati mogućnosti primjene malih Linux računala. Studente osposobiti za programiranje u Linux/C++ programskom okruženju s primjenom na RaspberyPi maketi. Osposobiti studente za samostalno pronalaženje i prilagodbu gotovih programa otvorenog tipa za rješavanje određenog problema. Studentima prezentirati primjenu internet tehnologija za udaljenu obradu i izmjenu informacija između malih Linux računala. Studente osposobiti za rad u Linux računalnom okruženju.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis treće godine studija.

Sadržaj

Uvod. Prezentiranje mogućnosti primjene malih Linux računala. Prezentiranje mogućnosti razvojne makete RaspberyPi s mogućnošću pokretanja aplikacija na Linux operativnom sustavu. Povezivanje makete RaspberyPi s internetom te raznim računalnim aplikacijama. Programiranje Linux/C++ računalne aplikacije za maketu RaspberyPi. Pronalazak i prilagodba gotovih programa za rješavanje određenog problema. Rješavanje problema udaljene izmjene informacija između senzora i aktuatora. Primjena protokola WiFi, Bluetooth i USB u malom Linux računalnom okruženju.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Derek Molloy Exploring Raspberry Pi: Interfacing to the Real World with Embedded Linux John Wiley & Sons, 2016.

2. 2 Chris Simmonds Mastering Embedded Linux Programming Packt Publishing, 2015.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Simon Monk Programming the Raspberry Pi McGraw-Hill Education TAB, 2nd ed., 2015.

2. 2 Christopher Hallinan Embedded Linux Primer: A Practical Real-World Approach Prentice Hall, 2nd ed., 2010.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti mogućnosti i primjene malih Linux računala

2. napisati i pokrenuti Linux/C++ računalnu aplikaciju na temelju modifikacije gotovog programa

3. realizirati sustav udaljene izmjene informacija pomoću malih Linux računala

4. realizirati sustav s malim Linux računalima, senzorima i aktuatorima te protokolima USB, Bluetooth i WiFi

5. napisati Linux C++ program za obradu i vizualizaciju podataka s primjenom na stvarnoj maketi RaspberyPiAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)6021,2,3,4,5Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)25
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3012,3,4,5Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1130
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora1835
Rješavanje zadataka3012,3,4,5Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1530