Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Programiranje malih Linux računala SIR303-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 175201 205565 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MATIĆ TOMISLAV (ml.), nositelj
ALEKSI IVAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati mogućnosti primjene malih Linux računala. Studente osposobiti za programiranje u Linux/C++ programskom okruženju s primjenom na RaspberyPi maketi. Osposobiti studente za samostalno pronalaženje i prilagodbu gotovih programa otvorenog tipa za rješavanje određenog problema. Studentima prezentirati primjenu internet tehnologija za udaljenu obradu i izmjenu informacija između malih Linux računala. Studente osposobiti za rad u Linux računalnom okruženju.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis treće godine studija.

Sadržaj

Uvod. Prezentiranje mogućnosti primjene malih Linux računala. Prezentiranje mogućnosti razvojne makete RaspberyPi s mogućnošću pokretanja aplikacija na Linux operativnom sustavu. Povezivanje makete RaspberyPi s internetom te raznim računalnim aplikacijama. Programiranje Linux/C++ računalne aplikacije za maketu RaspberyPi. Pronalazak i prilagodba gotovih programa za rješavanje određenog problema. Rješavanje problema udaljene izmjene informacija između senzora i aktuatora. Primjena protokola WiFi, Bluetooth i USB u malom Linux računalnom okruženju.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Derek Molloy Exploring Raspberry Pi: Interfacing to the Real World with Embedded Linux John Wiley & Sons, 2016.

2. 2 Chris Simmonds Mastering Embedded Linux Programming Packt Publishing, 2015.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Simon Monk Programming the Raspberry Pi McGraw-Hill Education TAB, 2nd ed., 2015.

2. 2 Christopher Hallinan Embedded Linux Primer: A Practical Real-World Approach Prentice Hall, 2nd ed., 2010.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti mogućnosti i primjene malih Linux računala

2. napisati i pokrenuti Linux/C++ računalnu aplikaciju na temelju modifikacije gotovog programa

3. realizirati sustav udaljene izmjene informacija pomoću malih Linux računala

4. realizirati sustav s malim Linux računalima, senzorima i aktuatorima te protokolima USB, Bluetooth i WiFi

5. napisati Linux C++ program za obradu i vizualizaciju podataka s primjenom na stvarnoj maketi RaspberyPiAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti