Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Računalna grafika SIR301-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 175289 205562 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GALIĆ IRENA, nositelj
BAUMGARTNER ALFONZO, nositelj

Sadržaj

Uvod: povijest računalne grafike, primjeri računalne grafike, klasifikacija aplikacija. Modeliranje: geometrijske transformacije i projekcije, krivulje i površine. Grafički protočni sustav: BMRT i OpenGL, rasterizacija, prikazni sustav. Renderiranje: svjetlo i boje, ray tracing, globalno osvjetljenje, teksture i sjenčanje, percepcije.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Student će raspolagati osnovnim znanjima iz područja računalne grafike, te vještinama korištenja 3D aplikacija kao što su BMRT i OpenGL, te programskog jezika C++, u osnovama inženjerske grafike.

Oblici provođenja nastave

predavanja (2 sata), auditorne vježbe (1sat), laboratorijske vježbe (1 sat)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

kolokvij laboratorijskih vježbi, pismeni ispit, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. 1 Pandžić, I.S. Virtualna okruženja Zagreb: Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Element, 2004.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Andrew Glassner Principles of Digital Image Synthesis, 2 Bände Morgan Kaufman, 1996.

2. 2 Andrew Glassner An Introduction to Ray-Tracing Academic Press, 1989.

3. 3 Foley, J., van Dam, A., Hughes, J., Phillips, R. Introduction to Computer Graphics Addison-Wesley, 1997.

4. 4 Alan Watt 3D Computer Graphics Addison-Wesley, 1999

5. 5 Peter Shirley Fundamentals of Computer Graphics, 2 edition 2005

Način polaganja ispita

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i ilustrirati koncepte računalne grafike

2. interpretirati i kategorizirati matrične reprezentacije geometrijskih transfomacija i projekcija u 3D

3. opisati metode modeliranja 3D objekata

4. interpretirati i opisati renderiranje

5. primijeniti matematičke temelje i znanja iz fizike na problemima iz računalne grafike i ocijeniti rezultat

6. povezati stečena znanja i izraditi algoritam iz područja računalne grafike i interpretirati rezultatAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti