Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Provedba energetskog pregleda SIE603-15

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149390 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GLAVAŠ HRVOJE, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s postupkom provedbe energetskog pregleda kroz analizu zakonsku i tehničku regulative, Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji i Direktive o energetskom svojstvu zgrada 2006/32/EC. Osim legislative studenti se upoznaju s osnovama energetike građevnih konstrukcija, sustavima grijanja i elektroenergetskim sustavom zgrade. Najvažniji dio je upoznavanje s metodologijom energetskog pregleda zgrade i određivanje energetskog razreda zgrade u skladu sa propisima Republike Hrvatske.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis treće godine studija

Sadržaj

Energetski pregledi sastavni su dio implementacije energetske politike europske unije na najnižoj razini. Cilj kolegija je upoznati studente s postupkom provedbe energetskog pregleda kroz analizu energetske bilance u skladu s nacionalnom metodologijom. Za potrebe analize neophodno je usvojiti znanja o formiranju energetske bilance na osnovu parcijalnih podataka o toku energije unutar sustava.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 UNDP, Priručnik za energetske savjetnike Zagreb, 2008.

2. 2 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada, Zagreb, 2009.

3. 3 Directive 2006/32/Ec Of The European Parliament And Of The Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC

4. 4 Directive 2002/91/Ec Of The European Parliament And Of The Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Zakon o energiji (NN 68/01, 177/04, 76/07)

2. 2 Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN107/03)

3. 3 Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)

4. 4 Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/05)

5. 5 Amir Halep Električne instalacije i osvjetljenje 2000.

6. 6 E&P Neufert Arhitects Data Oxford,. 2004.

7. 7 Energy Management Handbook, seventh edition CRC press, 2009.

8. 8 Racknagel, Sprenger, Schramek Tachenbuch fur Heizung + Klima Technik Munchen, 2007

9. 9 UNDP, Priručnik za energetske savjetnike Zagreb, 2008.

10. 10 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada, Zagreb, 2009.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti zakonsku legislativu na području certificirana u zgradarstvu

2. stvarati plan provedbe energetskog pregleda

3. analizirati osnovne elemente energetskog sustava

4. stvarati izvješće o provedbi energetskog pregleda

5. stvarati prijedlog primjenjivih mjera energetske učinkovitostiAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti