Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Zaštita u elektroenergetskom sustavu SIE601

ECTS 5 | P 45 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 41164 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

NIKOLOVSKI SRETE, nositelj

Sadržaj

Temeljni pojmovi o elektroenergetskom sustavu i događajima u njemu. Smetnje i kvarovi. Temeljni zahtjevi koji se postavljaju pred zaštitu. Činitelji sustava zaštite sastavnica elektroenergetskog sustava (EES). Kriteriji za djelovanje zaštite. Strujno vrijednosni, strujno diferencijalni, kriterij smjera struje, kriterij djelatne i jalove snage, impedantni, naponski i kriterij promjene frekvencije. Neelektrični kriteriji za djelovanje zašite (temperatura, plin, svjetlosni luk). Zaštita vodova. Zaštita NN, SN i Vn vodova. Zaštita vodova u zrakastoj i uzamčenoj mreži. Zaštita SN vodova u uvjetima različitih uzemljenja neutralne točke. Zaštita i telekomunikacije u VN mrežama. Automatsko ponovno uključenjem, sinkro – chek,... Zaštita transformatora. Osobine transformatora s gledišta zaštite. Zaštita transformatora malih, srednjih i velikih snaga. Buholz zaštita. Zaštita sabirnica. Zaštita sabirnica rezervnom zaštitom drugoga činitelja EES. Zaštita sabirnica posebnom zaštitom (npr. diferencijalna zaštita). Ostale zaštite činitelja EES. Zaštita prigušnica, zaštita elektromotora, zaštita EES od sloma frekvencije, zaštita od prenapona,... Zaštita u opremi elektroenergetskog postrojenja. Integrirane funkcije zaštite i vođenja sustava. Terminali polja. Ispitivanje i puštanje zaštite u pogon. Potrebni pothvati, ispitni uređaji, ovjernice ispitivanja. Provjere u okviru održavanja. Analiza pogonskih događaja u EES kroz djelovanje zaštite.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Osnovna znanja iz područja zaštite elektroenergetskih sustava.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe su obvezni.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Dvije kontrolne zadaće u tijeku semestra

Osnovna literatura

1. 1 S. Nikolovski Osnove relejne zaštite u EES, Interna skripta ETF Osijek, 2001.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 F. Božuta Automatski zaštitni uređaji u elektroenergetskom sistemu Svijetlost, l Sarajevo, 1987.

2. 2 H. Požar Visokonaponska rasklopna postrojenja Tehnička knjiga, Zagreb, 1990

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati i shvatiti temeljne zahtjev i kriteriji prorade zaštitnih uređajae

2. analizirati vrste zaštita od kratkih spojeva u mreži

3. vrjednovati analize struja kratkih spojeva ne temelju kojih se vrši parametriranje zaštite

4. kreirati i odabrati i vrjednovati pripadajuću zaštitu elemenata EES-a prema strujno naponskim uvjetima na elementima mreže

5. kreirati pogonske događaje u EES-u kroz djelovanje zaštiteAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti