Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Programski alati u elektroenergetici SIE403-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 149342 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KRAUS ZORISLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente sa raznolikom uporabom računala u elektroenergetici (prikupljanje podataka, mjerenja, obrada podataka, simulacije, projektiranje). Studenti će biti osposobljeni za samostalno parametriranje EES-a u programskom paketu i izvođenje simulacija tokova snaga, kratkog spoja te interpretaciju dobivenih rezultata. Također biti će osposobljeni i za izvođenje naprednih električnih instalacija (KNX/EIB instalacije).

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Računala u elektroenergetici i analizi mreža. Algoritmi za proračun tokova snaga i struja kratkog spoja. Modeliranje i parametriranje elemenata EES. Simulacija tokova snaga i simulacija kratkih spojeva na računalu u jednom od specijaliziranih programskih paketa. Projektiranje naprednih električnih instalacija (KNX/EIB) pomoću računala te programiranje projektirane instalacije u set za demonstraciju i provjera funkcionalnosti. Računala u sustavima za nadzor prikupljanje i obradu podataka iz elektroenergetskog sustava (SCADA sustavi). Uloga računala u mjerenju i obradi podataka (Kvaliteta električne energije).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Nikolovski, S,; Barić, T;.Marić, P. Programski paketi za analizu i simulaciju rada elektroenergetskog sustava Osijek: Elektrotehnički fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2010.

2. 2 M.Ožegović, K.Ožegović Električne energetske mreže III FESB, Split, 1997.

3. 3 L.Jozsa, Z.Klaić Inteligentne instalacije - European Installation Bus za sustave u zgradarstvu Elektrotehnički fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 J. Arillaga Computer analysis of power systems John Wiley and Sons, New York 1990

2. 2 Upute za rad programima EasyPower, ETS i PQ Log.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati ulogu (različita područje primjene) računala u elektroenergetici

2. definirati parametre elemenata EES-a, odabrati pogodnu metodu te modelirati sustav u odgovarajućem programskom paketu

3. analizirati i procijeniti rezultate tokova snaga i KS-a dobivenih uporabom simulacijskog softvera

4. realizirati napredne KNX/EIB instalacije u softveru na temelju idejnog rješenja te ostvariti komunikaciju računala i instalacije prilikom provjere funkcionalnosti projekta

5. ilustrirati primjenu računala u SCADA sustavima primijenjenih u elektroenergeticiAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti