Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Programski alati u elektroenergetici SIE403-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KRAUS ZORISLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente sa raznolikom uporabom računala u elektroenergetici (prikupljanje podataka, mjerenja, obrada podataka, simulacije, projektiranje). Studenti će biti osposobljeni za samostalno parametriranje EES-a u programskom paketu i izvođenje simulacija tokova snaga, kratkog spoja te interpretaciju dobivenih rezultata. Također biti će osposobljeni i za izvođenje naprednih električnih instalacija (KNX/EIB instalacije).

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Računala u elektroenergetici i analizi mreža. Algoritmi za proračun tokova snaga i struja kratkog spoja. Modeliranje i parametriranje elemenata EES. Simulacija tokova snaga i simulacija kratkih spojeva na računalu u jednom od specijaliziranih programskih paketa. Projektiranje naprednih električnih instalacija (KNX/EIB) pomoću računala te programiranje projektirane instalacije u set za demonstraciju i provjera funkcionalnosti. Računala u sustavima za nadzor prikupljanje i obradu podataka iz elektroenergetskog sustava (SCADA sustavi). Uloga računala u mjerenju i obradi podataka (Kvaliteta električne energije).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Nikolovski, S,; Barić, T;.Marić, P. Programski paketi za analizu i simulaciju rada elektroenergetskog sustava Osijek: Elektrotehnički fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2010.

2. 2 M.Ožegović, K.Ožegović Električne energetske mreže III FESB, Split, 1997.

3. 3 L.Jozsa, Z.Klaić Inteligentne instalacije - European Installation Bus za sustave u zgradarstvu Elektrotehnički fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 J. Arillaga Computer analysis of power systems John Wiley and Sons, New York 1990

2. 2 Upute za rad programima EasyPower, ETS i PQ Log.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati ulogu (različita područje primjene) računala u elektroenergetici

2. definirati parametre elemenata EES-a, odabrati pogodnu metodu te modelirati sustav u odgovarajućem programskom paketu

3. analizirati i procijeniti rezultate tokova snaga i KS-a dobivenih uporabom simulacijskog softvera

4. realizirati napredne KNX/EIB instalacije u softveru na temelju idejnog rješenja te ostvariti komunikaciju računala i instalacije prilikom provjere funkcionalnosti projekta

5. ilustrirati primjenu računala u SCADA sustavima primijenjenih u elektroenergeticiAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)6021,2,3,4,5Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)510
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3012,3,4Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1020
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550
Izrada seminara150.51,2,4,5Seminarski radOcjena seminarskog rada1020