Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Sklopni aparati SIE301

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 41108 149376 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KNEŽEVIĆ GORAN, nositelj

Sadržaj

Namjena, vrste i razvoj sklopnih aparata. Sklopka, sklopnik i prekidač. Različiti uvjeti primjene. Različite konstrukcije. Suvremene tendencije razvoja. Sklopni uvjeti mreže. Sklopne pojave kratkih spojeva. Sklapanje trofaznog kratkog spoja. Sklapanje nesimetričnih kratkih spojeva. Utjecaj uzemljenja neutralne točke. Isklapanje kratkih spojeva (Tranzitni povratni napon). Kratki spojevi na kratkim vodovima. Opterećenje i sklopne operacije u sistemu (Utjecaj faktora snage opterećenja). Jednofazna sklopna operacija. Uklop i ponovni uklop. Isklapanje reaktivne struje (Pojave rezanja struje). Isklapanje kondenzatora. Fizika električnog luka. Električni luk u različitim tvarima. Električni luk u vakuumu. Električne i magnetske osobine električnog luka. Toplinske osobine električnog luka. Sklopke (Vrste konstrukcija, područja primjene, izbor sklopke, održavanje i zamjena). Prekidači. (Vrste konstrukcija, područja primjene, izbor, ugradnja, održavanje i zamjena). Zračni prekidači (pneumatski). Malouljni prekidači. SF6 prekidači. Vakuumski prekidači. Rastavljači. Osigurači. Odvodnici prenapona. Upravljanje sklopnim aparatima. Sklopni aparati kao postrojenja.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Usvajanje fizikalne slike pojava vezanih uz nastajanje, parametre i gašenje električnog luka. Određivanje karakteristika sklopnih aparata i mjesta ugradnje istih. Pristupi održavanja sklopnih aparata i rješavanje stvarnih primjera u procesu projektiranja.

Oblici provođenja nastave

predavanja, laboratorijske i auditorne vježbe

Način provjere znanja

Pismeni i usmeni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 B. Belin Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata Školska knjiga, Zagreb 1978.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Flurscheim C.H. Power Circuit Breakers - theory and design Peter Peregrinus, Ltd., London 1975.

2. 2 Ragaller K. Current Interuption in HV Networks Plenum Press, New York, 1980.

3. 3 CIGRE WG 13.06 Final report of the Second International Enquiry on High Voltage Circuit-Breaker Failures and Defect

4. 4 Clegg B., Ewart G., Brankin F. Advances in Cicuit Breaker testing and condition monitoring, Proceedings IEE Monitors and condition assessment equipment IEE digest No. 186, 1996.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Studentska anketa.

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. shvatiti snovne pojmove vezane uz ulogu, izvedbu i namjenu sklopnih aparata u elektroenergetskom sustavu, termička i elektrodinamička naprezanja te pojavu, značajke prijelaznog povratnog napona i značajke sklopnog aparata bitne za izbor aparata za ugradnj

2. analizirati osnovne pojmove o prirodi nastanka i gašenja električnog luka u sklopnom aparatu, električnom proboju u plinovitim medijima te pojmove vezane uz teoriju kontakata

3. vrjednovati osnovne zakone, matematičke izraze i matematičke modele za rješavanje jednostavnijih problema vezanih uz termička i elektrodinamička naprezanja u sklopnom aparatu, osnove teorije kontakata te izbor sklopnog aparata za ugradnju u elektroenerget

4. vrjednovati probleme utjecaja sklopnih operacija u elektroenergetskoj mreži s naglaskom na prijelazne povratne napone i njegove značajke

5. vrjednovati računalu simulaciju za izbor sklopnog aparata u električnoj mreži u prikladnom programskom paketu za rješavanje prijelaznih pojava izazvanih sklopnim operacijama

6. kreirati na temelju analitičkih i numeričkih metoda ednostavnije probleme vezane uz termička i elektrodinamička naprezanja sklopnog aparata, osnove teorije kontakata i osnovnih parametara prijelaznog povratnog naponaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti