Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Mali i specijalni električni strojevi SIAE601-15

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149388 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR, nositelj
ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, nositelj

Ciljevi predmeta

Prezentirati dodatne sadržaje iz područja malih i specijalnih električnih strojeva. Upoznati studente sa specifičnim zahtjevima koji se odnose na rad malih i specijalnih električnih motora. Objasniti analizu elektromehanike pogona. Pokazati osnovne numeričke proračune na malim i specijalnim električnim strojeva. Pojasniti načine priključenja upravljačkih i mjernih uređaja prilikom ispitivanja i testiranja istih. Osposobiti studente za mjerenje električnih i mehaničkih veličina. Prikazati načine spajanja i ispitivanja malih i specijalnih električnih strojeva.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis treće godine studija.

Sadržaj

Definicija malih motora. Vrste konstrukcija i parametari. Područje primjene malih i specijalnih elektromotora za automatizaciju uređaja i postrojenja, pogona kućanskih aparata, računalskih i alatnih strojeva. Primjena u pogonima za pozicioniranje. Sinkroni mali motor. Histerezni, reluktantni i induktorski motor. Elektronički komutirani motor. Kontinuirani istosmjerni i izmjenični servomotor. Izvori gubitaka u istosmjernim servomotorima. Permanentni magneti u istosmjernim servomotorima. Izbor servo motora. Mjerenje parametara servomotora. Suvremeni koračajni motori. Pobudni krugovi suvremenih koračajnih motora. Disk motor. Linearni motor. Tahogeneratori. Davači položaja. Sheme upravljačkih krugova. Statičke i dinamičke karakteristike malih i specijalnih električnih strojeva.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Miller, T.J.E Electronic Control of Switched Reluctance Machines Newnes. 2001; ISBN 9780750650731

2. 2 P. Gugić Električni servomotori Školska knjiga, Zagreb, 1987.

3. 3 R. Wolf Osnove električnih strojeva Školska knjiga, Zagreb, 1985.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 B. K. Bose Modern Power Electronics and AC Drives Pearson Education, Oxford, 2003.

2. 2 Jean-Paul Louis Control of Synchronous Motors Wiley-ISTE , New York, 2011.

3. 3 T.Kenjo Stepping Motors and Their Microprocessor Controls Oxford - Clarendom Press, New York, 1984.

4. 4 W.Leonhard Control of Electrical Drives Springer, New York, 1996.

5. 5 T.Kenjo Permanent-magnet and brushless DC motors Oxford - Clarendon Press, New York, 1994.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati vrste različitih konstrukcija, principa rada i vrsta upravljanja malih i specijalnih električnih strojeva

2. analizirati različite konstrukcijske zahtjeve vezane za primjenu malih i specijalnih električnih strojeva

3. predložiti vrstu standardiziranih permanentnih magneta koji udovoljavaju traženim specifičnim zahtjevima a koji se ugrađuju u istosmjerne servomotore

4. utvrditi statičke i dinamičke karakteristike malih i specijalnih električnih strojeva

5. predložiti vrstu optimalnoga malog ili specijalnog električnoga stroja koji udovoljava zadanom dinamičkom brzinskom profilu električnoga pogona

6. organizirati temeljna mjerenja električnih, mehaničkih i toplinskih veličina na ispitivanom koračnom ili servo motoruAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)451.51,2,3,4Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 37
Rješavanje zadataka3015Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1428
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3016Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1021
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3,4,5,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Pisanje seminarskih radova150.51,2,3,4,5,6Izrada seminarskih radova iz električnih strojeva i pogonaUsmena prezentacija seminarskih radova714