Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Elektronička mjerenja i instrumentacija SIAE402-17

ECTS 5 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

DORIĆ DRAŽEN, nositelj

Sadržaj

Otvoreni i zatvoreni mjerni sustavi, Statičke i dinamičke osobine mjernog sustava, Osobine mjernih veličina l smetnje u njima. Mjerna pojačala, Pretvarači vrijednosti Izmjeničnih signala, Vremenske baze, Frekvencijske baze, Sklopovi za uzorkovanje,Analogno-digitalni pretvornici, Memorija, Zapisni mediji, Analogni l digitalni Indikatori, Mikroprocesori u funkciji mjerenja. Mjerni izvori s kontinuiranom promjenom frekvencije (Izvori slnusnog valnog oblika, mjerni oscilatori. generatori funkcija, generatori impulsa, generatori digitalnih podataka) Mjerni Izvori s diskretnom promjenom frekvencije, Stabilizirani Izvori napona i struje. Alternatori l ulazni krug pojačala, Instrumenti temeljeni na elektronlžkom voltmetru. Brojevni sustavi, Logički elementi l komblnacljska logika, Osnovni digitalni sklopovi u mjernim uređajima, Digitalni brojači l mjerila vremena, Digitalni voltmetar i multimetar. Digitalni osclloskopl, Analizatori spektra l valnih oblika, Vobleri, Uređaji za prikazivanje U-I karakteristike poluvodiča, Logički analizatori. Magnetska registracija, Digitalno registrirajuće naprave. Komunikacija mjerni instrument PC, Automatski mjerno ispitni sustavi, LabView paket. Procesna mjerna tehnika u nadzoru i vođenju procesa, Mjerenje u automatizaciji procesne industrije.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Šantić, A Elektronička Instrumentacija Zagreb: Školska knjiga, 1993. ISBN: 978-953-0-30664-6


Pretraži literaturu na:

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. postaviti mjerni koncept i tehnike u svrhu vršenja točnih i ponovljivih kompleksnih mjerenja korištenjem elektroničke instrumentacije kao i senzora, sklopova za prilagodbu signala, sklopova s operacijskim pojačalima te digitalnim ulazno izlaznim sklopovim

2. razlikovati i vrednovati značajke različitih uređaja elektroničke instrumentacije

3. sačiniti virtualne instrumente s pomoću specijaliziranog hardvera i softvera te ih uključiti u mjerni sustav

4. specificirati mjerne i ispitne instrumente koji zadovoljavaju zahtjeve i budžet zadatkaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)451.51,2,4Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)210
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3013,4Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja 030
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja391.31,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Seminar rad151.21,2,3,4,5Izrada i prezentacija seminarskog radaProvjera sadržaja seminara i prezentacija rezultata020