Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Elektronička mjerenja i instrumentacija SIAE402-17

ECTS 5 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

DORIĆ DRAŽEN, nositelj

Sadržaj

Otvoreni i zatvoreni mjerni sustavi, Statičke i dinamičke osobine mjernog sustava, Osobine mjernih veličina l smetnje u njima. Mjerna pojačala, Pretvarači vrijednosti Izmjeničnih signala, Vremenske baze, Frekvencijske baze, Sklopovi za uzorkovanje,Analogno-digitalni pretvornici, Memorija, Zapisni mediji, Analogni l digitalni Indikatori, Mikroprocesori u funkciji mjerenja. Mjerni izvori s kontinuiranom promjenom frekvencije (Izvori slnusnog valnog oblika, mjerni oscilatori. generatori funkcija, generatori impulsa, generatori digitalnih podataka) Mjerni Izvori s diskretnom promjenom frekvencije, Stabilizirani Izvori napona i struje. Alternatori l ulazni krug pojačala, Instrumenti temeljeni na elektronlžkom voltmetru. Brojevni sustavi, Logički elementi l komblnacljska logika, Osnovni digitalni sklopovi u mjernim uređajima, Digitalni brojači l mjerila vremena, Digitalni voltmetar i multimetar. Digitalni osclloskopl, Analizatori spektra l valnih oblika, Vobleri, Uređaji za prikazivanje U-I karakteristike poluvodiča, Logički analizatori. Magnetska registracija, Digitalno registrirajuće naprave. Komunikacija mjerni instrument PC, Automatski mjerno ispitni sustavi, LabView paket. Procesna mjerna tehnika u nadzoru i vođenju procesa, Mjerenje u automatizaciji procesne industrije.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Šantić, A Elektronička Instrumentacija Zagreb: Školska knjiga, 1993. ISBN: 978-953-0-30664-6


Pretraži literaturu na:

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. postaviti mjerni koncept i tehnike u svrhu vršenja točnih i ponovljivih kompleksnih mjerenja korištenjem elektroničke instrumentacije kao i senzora, sklopova za prilagodbu signala, sklopova s operacijskim pojačalima te digitalnim ulazno izlaznim sklopovim

2. razlikovati i vrednovati značajke različitih uređaja elektroničke instrumentacije

3. sačiniti virtualne instrumente s pomoću specijaliziranog hardvera i softvera te ih uključiti u mjerni sustav

4. specificirati mjerne i ispitne instrumente koji zadovoljavaju zahtjeve i budžet zadatkaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti