Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Recikliranje elektrotehničkih proizvoda SIAE401-17

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149348 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ROZING GORAN, nositelj

Sadržaj

Utjecaj na okoliš tehničkih proizvoda i procesa. Održivi razvoj. Životni ciklus proizvoda. Gospodarenje otpadom. Vrste električkog i elektronskog otpada (EE-otpada). Sastav EE-otpada. Postupci prerade EE-otpada. Vrednovanje recikličnosti. Postupci recikliranja. Rastavljanje i razvrstavanje dijelova i materijala. Opasne tvari. Legislativa. Konstrukcijske smjernice recikličnih proizvoda.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Razumijevanje hijerarhije prioriteta u gospodarenju otpadom . Uvažavanje međusobnog utjecaja inženjerskih djelovanja na okoliš i prirodu. Primjena znanstvenih spoznaja i inženjerskih metoda, te ekonomskih rješenja na probleme zbrinjavanja EE-otpada.

Oblici provođenja nastave

Predavanje, auditorne i laboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Pismeni kolokvij (2x), usmeni kolokvij, laboratorijski izvještaj

Osnovna literatura

1. 1 Kljajin, M.; Opalić, M.; Pintarić, A. Recikliranje električnih i elektroničkih proizvoda Sveučilišni udžbenik Sveučilišta u Osijeku i Zagrebu, 2006.

2. 2 Worrell, E. Handbook of Recycling Elsevier Science and Technology, 2014.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 H. Martens Recyclingtechnik: Fachbuch für Lehre und Praxis Springer, 2010.

2. 2 M. Šercer, D. Opsenica, G. Barić Oporaba plastike i gume Topgraf, Velika Gorica, 2000.

3. 3 V. Potočnik Obrada komunalnog otpada – svjetska iskustva Topgraf, Velika Gorica, 1997.

4. 4 K. Ishii Modularity: A Key Concept in Product Life-cycle Engineering, Handbook of Life-cycle Enterprise Kluwer, 1998.

5. 5 Recycling-Handbuch, Strategie – Technologie – Produkte Düsseldorf, VDI-Verlag 1996.

6. 6 A.J.D. Lambert, Surenda M. Gupta Disassembly Modeling for Assembly, Maintenance, Reuse and Recycling CRS Press, 2005.

7. 7 R.E. Hester, R.M. Harrison Electronic waste management Royal Society of Chemistry, 2009.

Način polaganja ispita

Kontinuirana provjera tijekom semestra.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti antropogeni utjecaj na okoliš i ulogu povratnih tokova materijala u očuvanju okoliša

2. odabrati postupke recikliranja dotrajalih dobara

3. predložiti postupke prerade otpada električnih i elektroničkih uređaja (EE-otpada)

4. odrediti stupanj recikličnosti proizvoda

5. interpretirati legislativu zbrinjavanja EE-otpada

6. predložiti konstrukcijske smjernice poboljšanja recikličnosti EE-uređajaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti