Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Projekti za društveno korisno učenje SI601-17

ECTS 5 | P 15 | A 0 | L 15 | K 30 | ISVU 177314 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MIOKOVIĆ ŽELJKA, nositelj
NENADIĆ KREŠIMIR, nositelj
BARUKČIĆ MARINKO, nositelj
ALEKSI IVAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Primjenjujući metodu društveno korisnog učenja (DKU) studentima će se prezentirati mogućnosti primjene, prijenosa i unaprjeđivanja svojih stečenih akademskih znanja i vještina iz STEM područja, prije svega iz područja elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, na rješavanje konkretnog stvarnog problema u užoj i široj društvenoj zajednici. Na taj način im pomoći da uvide relevantnost svoga znanja i dati im osjećaj da čine nešto dobro, pozitivno i korisno za zajednicu. Studenti će se usmjeravati i poticati na timski rad i suradničko učenje u osmišljavanju, provedbi i evaluaciji projekta za DKU kroz koje će određenim ciljnim skupina iz društvene zajednice moći ponuditi neka tehnička i informatička rješenja te dodatnu edukaciju iz područja temeljnih i primijenjenih inženjerskih znanja i vještina.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Na predavanjima će se studentima prezentirati osnovni koncepti DKU, primjenjive tehnologije za DKU, primjeri dobre prakse iz RH i inozemstva, metodologija i dizajn projekata DKU. Kroz laboratorijske vježbe studenti će osmišljavati, pripremati i uvježbavati projekte. Kroz konstrukcijske vježbe studenti će provoditi i odrađivati projekte. Kroz izvedbeni plan kolegija predviđeno je da i ostali nastavnici mogu osmišljavati i mentorirati projekte za DKU. Osmišljavanje, priprema, provedba i evalucija projekata za DKU koji se odnose na prijenos STEM kompetencija, iz područja elektrotehnike, energetike, obnovljivih izvora energije, robotike, automatike...

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 N. Mikelić Preradović Učenjem do društva znanja: teorija i praksa društveno korisnog učenja Zagreb: Zavod za informacijske studije (2009.)


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 E. Tsang Projects that Matter: Concepts and Models for Service-learning in Engineering Staylus Publishing, 2000.

2. 2 A. R. Bielefeldt Service Learning in Engineering Michigan Technological University, 2012.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razlikovati društveno korisno učenje od volontiranja, studentske prakse i društveno utemeljenog istraživanja

2. kritički prosuditi projekt kao strukturu ciljeva i aktivnosti i sudjelovati u timskom radu na projektu s ciljem razvoja tehničkih i informatičkih rješenja koja tematski prate program studija

3. kritički prosuditi metode i tehnike planiranja projektne aktivnosti te koristiti se odgovarajućim programskim alatima iza izradu projektne dokumentacije (e-portfolio projekta)

4. upravljati realizacijom projekta

5. kreirati (izraditi) te pismeno i usmeno prezentirati projektni plan, završno projektno izvješće i projektnu dokumentaciju (e-portfolio projekta)Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti