Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Njemački jezik SF601

ECTS 4 | P 30 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 165847 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

FERČEC IVANKA, nositelj

Ciljevi predmeta

Prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike za razinu A1 (temeljni korisnik – pripremni stupanj), studente podučiti kako: –poznate, svakodnevne izraze i jednostavne iskaze koji se odnose na zadovoljavanje konkretnih potrebakoristiti s razumijevanjem, – predstaviti sebe i druge, –postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima (npr. gdje živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje), – sporazumijevati se na jednostavan način (ako sugovornik govori polagano i razgovjetno i ako je spreman pomoći).

Uvjeti za upis predmeta

Nema.

Sadržaj

Tematske cjeline Modul 1 Hallo! Ich bin Nicole… Ich bin Journalistin. Das ist meine Mutter. Modul 2 Der Tisch ist schön! Was ist das? Das ist ein F. Ich brauche kein Büro. Modul 3 Du kannst wirklich toll…! Kein Problem. Ich habe Zeit! Ich möchte was essen, Onkel Harry. Modul 4 Ich steige jetzt in die U-Bahn ein. Was hast du heute gemacht? Was ist denn hier passiert? Gramatičke i jezične strukture Alphabet, Zahlen 1-100, Verbkonjugation, W-Fragen, Negation mit nicht, Wortbildung –in, Ja/Nein Fragen, ja-nein-doch, Possessivartikel mein/dein, Verben mit Vokalwechsel Zahlen 100-1.000.000, Adjektve, definiter Artikel der/die/das, Personalpronomen er/sie/es, indefiniter Artikel ein/eine/ein, Negativartikel kein/keine/kein, Sg/Pl, Akkusativ Uhrzeiten, Tageszeiten, Wochentage, Modalverb können, Satzklammer, Verbposition im Satz, temporale Präpositionen am, um, Konjugation mögen, Wortbildung Nomen+Nomen Jahreszeiten, Monate, trennbare Verben, Perfekt mit haben, temporale Präpositionen von…bis, ab, Perfekt mit sein, temporale Präposition im

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 S. Evans, A. Pude, F. Specht Menschen(A 1.1) - Kursbuch Hueber Verlag GmbH&Co KG, Ismaning, 2012.

2. 2 S. Glas-Peters, A. Pude, M. Reimann Menschen (A 1.1) – Arbeitsbuch Hueber Verlag GmbH&Co KG, Ismaning, 2012.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 S. Schlüter Menschen (A 1) - Berufstrainer Hueber Verlag GmbH&Co KG, München, 2015.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. povezati temeljne pojmove koji se koriste u svakodnevnom privatnom i poslovnom okruženju a tematski su vezani uz obrađene teme (predstavljanje, obitelj, aktivnosti, hrana i piće, promet, putovanje, brojanje)

2. formulirati (svako)dnevne aktivnosti u privatnom i poslovnom okruženju koje su tematski vezane uz obrađene teme, te usporediti zakonitosti hrvatskog i njemačkog jezika

3. primijeniti novostečena znanja iz gramatike (npr. Personalpronomen, Possessivartikel, definiter und indefiniter Artikel, Negativartikel, Zahlen, Verb: Präsens, W-Fragen, Ja/Nein Fragen,Perfekt mit sein und haben, Modalverben können, mögen)

4. napisati jednostavne i kratke tekstovetematski vezane uz obrađeno gradivoAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)421.41,2,3,4Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)00
Rješavanje zadataka361.21,2,3,4Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2550
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Domaće zadaće60.21,2,3,4Gramatički zadaci/Kratki tekstovi tematski vezani uz obrađenu temuUsmena provjera riješenih zadataka/Ispravljanje pisanih uradaka05
Aktivno sudjelovanje na nastavi60.21,2,3,4Samoinicijativno sudjelovanje na nastavi u vidu primjene obrađenih jezičnih i gramatičkih strukturaEvidentiranje samoinicijativnog sudjelovanja na nastavi/provjera danih odgovora05