Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Njemački jezik SF601

ECTS 4 | P 30 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 165847 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

FERČEC IVANKA, nositelj
LIERMANN-ZELJAK YVONNE, nositelj

Ciljevi predmeta

Prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike za razinu A1 (temeljni korisnik – pripremni stupanj), studente podučiti kako: –poznate, svakodnevne izraze i jednostavne iskaze koji se odnose na zadovoljavanje konkretnih potrebakoristiti s razumijevanjem, – predstaviti sebe i druge, –postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima (npr. gdje živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje), – sporazumijevati se na jednostavan način (ako sugovornik govori polagano i razgovjetno i ako je spreman pomoći).

Uvjeti za upis predmeta

Nema.

Sadržaj

Tematske cjeline Modul 1 Hallo! Ich bin Nicole… Ich bin Journalistin. Das ist meine Mutter. Modul 2 Der Tisch ist schön! Was ist das? Das ist ein F. Ich brauche kein Büro. Modul 3 Du kannst wirklich toll…! Kein Problem. Ich habe Zeit! Ich möchte was essen, Onkel Harry. Modul 4 Ich steige jetzt in die U-Bahn ein. Was hast du heute gemacht? Was ist denn hier passiert? Gramatičke i jezične strukture Alphabet, Zahlen 1-100, Verbkonjugation, W-Fragen, Negation mit nicht, Wortbildung –in, Ja/Nein Fragen, ja-nein-doch, Possessivartikel mein/dein, Verben mit Vokalwechsel Zahlen 100-1.000.000, Adjektve, definiter Artikel der/die/das, Personalpronomen er/sie/es, indefiniter Artikel ein/eine/ein, Negativartikel kein/keine/kein, Sg/Pl, Akkusativ Uhrzeiten, Tageszeiten, Wochentage, Modalverb können, Satzklammer, Verbposition im Satz, temporale Präpositionen am, um, Konjugation mögen, Wortbildung Nomen+Nomen Jahreszeiten, Monate, trennbare Verben, Perfekt mit haben, temporale Präpositionen von…bis, ab, Perfekt mit sein, temporale Präposition im

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 S. Evans, A. Pude, F. Specht Menschen(A 1.1) - Kursbuch Hueber Verlag GmbH&Co KG, Ismaning, 2012.

2. 2 S. Glas-Peters, A. Pude, M. Reimann Menschen (A 1.1) – Arbeitsbuch Hueber Verlag GmbH&Co KG, Ismaning, 2012.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 S. Schlüter Menschen (A 1) - Berufstrainer Hueber Verlag GmbH&Co KG, München, 2015.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. povezati temeljne pojmove koji se koriste u svakodnevnom privatnom i poslovnom okruženju a tematski su vezani uz obrađene teme (predstavljanje, obitelj, aktivnosti, hrana i piće, promet, putovanje, brojanje)

2. formulirati (svako)dnevne aktivnosti u privatnom i poslovnom okruženju koje su tematski vezane uz obrađene teme, te usporediti zakonitosti hrvatskog i njemačkog jezika

3. primijeniti novostečena znanja iz gramatike (npr. Personalpronomen, Possessivartikel, definiter und indefiniter Artikel, Negativartikel, Zahlen, Verb: Präsens, W-Fragen, Ja/Nein Fragen,Perfekt mit sein und haben, Modalverben können, mögen)

4. napisati jednostavne i kratke tekstovetematski vezane uz obrađeno gradivo



Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti