Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Energetska elektronika SEIA401-15

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149338 149340 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VULIN DRAGAN, suradnik
BRANDIS ANDREJ, suradnik
PELIN DENIS, nositelj
BAŠIĆ IVICA, suradnik

Sadržaj

Energetski pretvarači. Osnovni pojmovi, podjela i opća svojstva. Pojam pretvaračke komponente. Konstitutivne komponente i struktura energetskih dijelova pretvarača. Realizacija: neupravljive sklopke, strujno jednosmjerne sklopke, naponski jednosmjerne sklopke i dvosmjerne sklopke. Podjela i opća svojstva istosmjernih pretvarača napona. Jednokvadrantni izravni i neizravni istosmjerni pretvarači. Višekvadrantni istosmjerni pretvarači napona. Istosmjerni pretvarači napona s galvanskim odvajanjem. Podjela i opća svojstva ispravljača. Neupravljivi ispravljači. Fazno upravljivi ispravljači. Neautonomni izmjenjivači. Podjela i opća svojstva autonomnih izmjenjivača. Autonomni izmjenjivači s naponskim ulazom.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Ovladavanje osnovnim znanjima iz pretvaračke tehnike, čime se stvara osnova za razumijevanje rada, ispitivanje i projektiranje komponenata, uređaja i postrojenja energetske elektronike.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, grupni rad, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće, kolokvij i predusmeni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 I.Flegar Energetski elektronički pretvarači KIGEN, Zagreb, 2010

2. 2 J.G. Kassakian, M.F.Schlecht, G.C.Verghese Osnove energetske elektronike-I dio; Topologije i funkcije pretvarača Graphis, Zagreb, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 N.Mohan, T.M. Undeland, W.P.Robbins Power Electronics John Wiley &Sons Inc., New York, 1995.

2. 2 B.Bose Power Electronic and Variable Frequency Drives:Technology and Applications Wilwy-IEEE Press, 1997.

3. 3 I.Flegar Sklopovi energetske elektronike Graphis, Zagreb, 1996.

Način polaganja ispita

Usmeni ispit ili izrađen, ispitan i opisan sklop energetske elektronike.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. rangirati pojmove iz pretvaračke tehnike s obzirom na njihovu značaj pri razumijevanju procesa pretvorbe snage na frekvenciji

2. odabrati modele pretvaračkih komponenata EP za dovoljno točnu, a matematički nezahtjevnu analizu

3. valorizirati elektroničke energetske pretvarače (EP) prema pokazateljima kvalitete procesa pretvorbe

4. razložiti osnovne i lančane spojeve EP-a na njihove podsustave

5. prepoznati pojedine vrste EP-a (istosmjerni pretvarači napona, ispravljači i izmjenjivači) na primjerima iz prakseAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti