Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Osnove energetike SEIA301-17

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 177052 175290 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KRAUS ZORISLAV, nositelj

Sadržaj

Važnost energije. Oblici, izvori i klasifikacija energije. Neobnovljivi izvori energije (ugljen, nafta, plin, nuklearna i geotermička). Izvori energije koji se obnavljaju (vodne snage, biomasa, vjetar, sunčevo zračenje i drugi). Osnovne pretvorbe oblika energije. Pretvorbe primarnih oblika u prikladnije oblike (pretvorba kemijske i nuklearne energije u unutarnju kaloričku, pretvorba unutarnje kaloričke u mehaničku energiju, pretvorba potencijalne energije vode u mehaničku energiju, pretvorba mehaničke u električnu energiju, neposredne pretvorbe u električnu energiju, pretvorbe električna energije u druge oblike energije). Energija za transport. Prijevoz i prijenos oblika energije. Energijska postrojenja. Skladištenje energije. Utjecaj na okoliš kod pridobivanja, pretvorbi i korištenja (zagađivanje okoliša i klimatske promjene). Održivi razvoj (cjelovitost, štednja i racionalizacija) i energija.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Poznavanje energijskih (energetskih) oblika i razumijevanje njihovih pretvorbi te važnosti i utjecaja na život. Svladavanje osnovnih principa modeliranju i odlučivanju kod odabira i planiranja opskrbe energijom uz optimiranje negativnih utjecaja i koristi.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe su obvezni.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Dvije kontrolne zadaće u tijeku semestra

Osnovna literatura

1. 1 B. Udovičić Energetika Školska knjiga, Zagreb, 1993.

2. 2 H. Požar Osnove energetike 1, 2 i 3 Školska knjiga, Zagreb, 1992

3. 3 De Oliveira, Silvio Jr. Exergy: Production, Cost and Renewability London: Springer-Verlag, 2013.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Feretić i suradnici Elektrane i okoliš Element, Zagreb, 2000.

2. 2 V. Knapp Novi izvori energije - nuklearna energija fisije i fuzije Školska knjiga, 1993.

3. 3 P. Kulišić Novi izvori energije – sunčana energija i energija vjetra Školska knjiga, 1991.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. odrediti oblike i izvore energije te ih klasificirati

2. opisati i analizirati neobnovljive i obnovljive izvore energije te potrošnju energije u Svijetu, Europi i Hrvatskoj

3. odrediti i usporediti pretvorbe oblika energije od primarnih oblika do korisnog oblika energije

4. usporediti s ekološkog stajališta utjecaj neobnovljivih i obnovljivih izvora energija na klimatske promjene i globalno zatopljenje

5. razumjeti i shvatiti energetsku politiku i strategiju Hrvatske i Europske unijeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti