Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Prijenos i distribucija električne energije SE604-17

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 41165 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MARIĆ PREDRAG, nositelj
KLJAJIĆ RUŽICA, suradnik
VANJSKI SURADNIK ZEE, xsuradnik

Sadržaj

Prijenos električne energije. Vrste prijenosnih mreža. Prijenos AC i DC struje. Komponente prijenosnih sistema. Ekvivalentne sheme voda. Prijenosne jednadžbe voda. Prilike na idealnom vodu. Putni valovi na dugim vodovima. Prilike na stvarnom vodu. Točne ekvivalentne sheme voda. Transformator i generator u prijenosu. Proračun električnih mreža. Regulacija napona. Stabilnost. Gubici snage i energije. Ekonomski problemi. Prilike kod kratkih spojeva. Principi zaštite od kratkog spoja. Uzemljenje prijenosnih i distributivnih mreža. Distribucija električne energije. Topologija distributivnih mreža. Vrste distributivnih mreža. Pad napona na elementu mreže. Proračun jednostrano, dvostrano napojenih i složenih-zamkastih mreže. Koncentrirano i kontinuirano opterećenje mreža. Složene-petljaste mreže. Proračun tokovi snaga, kratkih spojeva, pouzdanost mreža. Vrste uzemljenja mreža i zaštita od indirektnog dodira NN mreža. Zračne i kabelske mreže. Planiranje mreža, rast opterećenja, lokacija novih TS u mreži. Zaštita distributivnih mreža. Regulacija napona u distributivnim mrežama, kompenzacija jalove energije, raspoloživost i pouzdanost distributivnih mreža, Kabelski distributivni sistemi. Distributivni sistemi u ruralnim područjima. Zaštita distributivnih sistema. Prenaponi u distributivnim sistemima.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Analiza i proračun prijenosnih i distributivnih mreža. Projektiranje, izgradnja, održavanje i nadzor nad građenjem tih mreža.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe i rad u laboratoriju s programima za simulaciju rada i proračun prijenosnih i distributivnih mreža..

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Dvije kontrolne zadaće u tijeku semestra

Osnovna literatura

1. 1 LEONARD L. GRIGSBY (editor) The Electric Power Engineering Handbook, ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION, AND DISTRIBUTION, Third Edition CRC Press Taylor & Francis Group, 2012

2. 2 M.i K. Ožegović Električne mreže I, II, III i IV skripta ETF Split, 1996.

3. 3 S. Nikolovski Elektroenergetske mreže - zbirka riješenih zadataka ETF Osijek, 1998


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Bergen, Vitall Power system analysis Prentice Hall 2000.

2. 2 B. Štefić, S.Nikolovski Prijenos i distribucija električne energije, Skripta ETF Osijek 2001.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. analizirati topologiju i prilike na vodovima prijenosnih i distribucijskih mreža

2. primijeniti nadomjesne sheme komponenata, metode i principe zaštite prijenosnih i distribucijskih mreža

3. izvršiti kategorizaciju uzemljenja prijenosnih i distribucijskih mreža

4. izraditi proračun jednostrano i dvostrano napojenih, te složenih - zamkastih mreža

5. protumačiti proračun tokova snaga i kratkih spojeva u prijenosnoj i distribucijskoj mreži

6. protumačiti gubitke, kompenzaciju jalove energije i stanja kratkog spojaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti