Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Prijenos i distribucija električne energije SE604-17

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 41165 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MARIĆ PREDRAG, nositelj
KLJAJIĆ RUŽICA, suradnik
KRAUS ZORISLAV, suradnik
KALUĐER SLAVEN, suradnik

Sadržaj

Prijenos električne energije. Vrste prijenosnih mreža. Prijenos AC i DC struje. Komponente prijenosnih sistema. Ekvivalentne sheme voda. Prijenosne jednadžbe voda. Prilike na idealnom vodu. Putni valovi na dugim vodovima. Prilike na stvarnom vodu. Točne ekvivalentne sheme voda. Transformator i generator u prijenosu. Proračun električnih mreža. Regulacija napona. Stabilnost. Gubici snage i energije. Ekonomski problemi. Prilike kod kratkih spojeva. Principi zaštite od kratkog spoja. Uzemljenje prijenosnih i distributivnih mreža. Distribucija električne energije. Topologija distributivnih mreža. Vrste distributivnih mreža. Pad napona na elementu mreže. Proračun jednostrano, dvostrano napojenih i složenih-zamkastih mreže. Koncentrirano i kontinuirano opterećenje mreža. Složene-petljaste mreže. Proračun tokovi snaga, kratkih spojeva, pouzdanost mreža. Vrste uzemljenja mreža i zaštita od indirektnog dodira NN mreža. Zračne i kabelske mreže. Planiranje mreža, rast opterećenja, lokacija novih TS u mreži. Zaštita distributivnih mreža. Regulacija napona u distributivnim mrežama, kompenzacija jalove energije, raspoloživost i pouzdanost distributivnih mreža, Kabelski distributivni sistemi. Distributivni sistemi u ruralnim područjima. Zaštita distributivnih sistema. Prenaponi u distributivnim sistemima.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Analiza i proračun prijenosnih i distributivnih mreža. Projektiranje, izgradnja, održavanje i nadzor nad građenjem tih mreža.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe i rad u laboratoriju s programima za simulaciju rada i proračun prijenosnih i distributivnih mreža..

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Dvije kontrolne zadaće u tijeku semestra

Osnovna literatura

1. 1 LEONARD L. GRIGSBY (editor) The Electric Power Engineering Handbook, ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION, AND DISTRIBUTION, Third Edition CRC Press Taylor & Francis Group, 2012

2. 2 M.i K. Ožegović Električne mreže I, II, III i IV skripta ETF Split, 1996.

3. 3 S. Nikolovski Elektroenergetske mreže - zbirka riješenih zadataka ETF Osijek, 1998


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Bergen, Vitall Power system analysis Prentice Hall 2000.

2. 2 B. Štefić, S.Nikolovski Prijenos i distribucija električne energije, Skripta ETF Osijek 2001.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. analizirati topologiju i prilike na vodovima prijenosnih i distribucijskih mreža

2. primijeniti nadomjesne sheme komponenata, metode i principe zaštite prijenosnih i distribucijskih mreža

3. izvršiti kategorizaciju uzemljenja prijenosnih i distribucijskih mreža

4. izraditi proračun jednostrano i dvostrano napojenih, te složenih - zamkastih mreža

5. protumačiti proračun tokova snaga i kratkih spojeva u prijenosnoj i distribucijskoj mreži

6. protumačiti gubitke, kompenzaciju jalove energije i stanja kratkog spojaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti