Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Tehnologije obnovljivih izvora energije SE603-17

ECTS 4.5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 175286 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

TOPIĆ DANIJEL, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s tehnologijama za proizvodnju električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije te ih upoznati s osnovnom pravnom regulativom vezanom uz obnovljive izvore energije. Prezentirati studentima osnovne karakteristike obnovljivih izvora energije. Studente upoznati s principom rada i osnovnim karakteristikama elektrana na obnovljive izvore energije. Upoznati studente sa osnovnim tehno-ekonmskim proračunima i simulacijama vezanim uz elektrane na obnovljive izvore energije.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Pravna regulativa vezana uz obnovljive izvore energije. Osnovne karakteristike energije Sunca. Potencijal energije sunčevog zračenja za proizvodnju električne i toplinske energije u Hrvatskoj i u svijetu. Osnovne karakteristike vjetra kao obnovljivog izvora energije. Potencijal energije vjetra za proizvodnju električne energije u Hrvatskoj i u svijetu. Osnovne karakteristike vodotokova kao obnovljivog izvora energije. Potencijal energije vodotokova za proizvodnju električne energije u Hrvatskoj i u svijetu. . Osnovne karakteristike biomase kao obnovljivog izvora energije. Potencijal energije biomase za proizvodnju električne i toplinske energije u Hrvatskoj i u svijetu. Osnovne karakteristike geotermalne energije. Potencijal geotermalne energije za proizvodnju električne i toplinske energije u Hrvatskoj i u svijetu. Osnovne tehničke karakteristike i princip rada sunčanih elektrana, vjetroelektrana, malih hidroelektrana, geotermalnih elektrana te elektrana na biomasu. Osnovne karakteristike postrojenja za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora energije. Tržište elektrana na obnovljive izvore energije.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Masters, G.M. Renewable and Efficient Electric Power Systems Wiley 2nd edition, 2013.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Šljivac, Z.Šimić Obnovljivi izvori energije s osvrtom na gospodarenje HKAIG, 2008.

2. 2 Thomas Ackermann Wind Power in Power System Wiley, 2007.

3. 3 D.Pelin, D.Šljivac, D.Topić, V.Varju Utjecaj fotonaponskih sustava na regiju MTA RKK Pecs, 2014.

4. 4 Važeće europske direktive i zakonska regulativa za poticanje OIE u RH

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. prikupiti i odabrati važeću pravnu regulativu vezanu uz obnovljive izvore energije

2. opisati i definirati tehničke karakteristike elektrana na obnovljive izvore energije

3. kategorizirati i usporediti postrojenja na OIE

4. procijeniti proizvodnju električne i toplinske energije za različite tipove elektrana na obnovljive izvore energije

5. usporediti tehno-ekonomske karakteristike elektrana na obnovljive izvore energije

6. simulirati rad elektrana na obnovljive izvore energije u elektroenergetskom sustavuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti