Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Elektromotorni pogoni SE601

ECTS 5.5 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 41162 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

JERKOVIĆ-ŠTIL VEDRANA, suradnik
FILIĆ MIRKO, suradnik
MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR, nositelj
ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, nositelj
BENŠIĆ TIN, suradnik

Sadržaj

Zadaci, sastav i vrste elektromotornih pogona. Osnovna svojstva i pogonska stanja. Statička stabilnost. Mehanika pogona, reduciranje mehaničkih veličina i mehanička prijelazna stanja. Statičke karakteristike, motorski rad i kočna stanja kod: nezavisno i serijski uzbuđenih istosmjernih motora, te asinkronog i sinkronog motora. Sinkroni motor s permanentnim magnetima. Opći elektromehanički model motora. Istosmjerni motori napajani pomoću pretvarača. Pretvarači za izmjenične motore. Regulirani elektromotorni pogoni. Širinsko pulsna modulacija. Kaskadna regulacija. Energetski odnosi ioptimiranje pogona. Izbor motora. Puštanje u pogon. Zaštita i održavanje pogona. Tendencije u razvoju.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Poznavanje vrsta pogona, njihovih svojstava i karakteristika. Sposobnost proračuna i odabira pogonskog sustava za konkretnu primjenu.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Izrada laboratorijskih izvješća

Osnovna literatura

1. 1 Jurković, B. Elektromotorni pogoni Školska knjiga, Zagreb, 1990

2. 2 Srb, N. Elektromotori i elektromotorni pogoni Zagreb: Graphi, 2007, ISBN 978-953-6647-78-1

3. 3 Boldea, Ion; Nasar, S. A. Electric Drives CRC Pres. Boca raton Florida, 2006. ISBN 978-0-8493-4220-2


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Grupa autora Elektromotorni pogoni TE/4 JLZ, Zagreb, 1973.

2. 2 Marinović, N. Elektromotorna postrojenja Šk. knjiga, Zagreb, 1986.

3. 3 Gugić, P. Električni servomotori Školska knjiga, Zagreb, 1987.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razlikovati osnove elemente, karakteristike i pogonska stanja elektromotornog pogona

2. predložiti koja pogonska stanja odabranog električnoga motora udovoljavaju zadanom režimu rada električnoga pogona

3. utvrditi statičke i dinamičke karakteristike istosmjernih, asinkronih i sinkronih motora

4. preporučiti energetske i upravljačke karakteristike elektroničkih učinskih pretvarača za unaprijed zadane pogonske zahtjeve

5. predložiti koji način modulacije odabrati za odabranu vrstu upravljanja električnog stroja

6. predložiti optimalnu radnu točku električnoga motora ovisno o zadanoj mehaničkoj karakteristici tereta

7. odabrati vrstu i snagu električnog motora pogodnog za primjenu u danom pogonuAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)752.51,3,4,5Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 00
Rješavanje zadataka3012,3,6,7Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1836
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3014,5,7Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja024
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,3,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040