Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Elektromotorni pogoni SE601

ECTS 5.5 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 41162 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

JERKOVIĆ-ŠTIL VEDRANA, suradnik
MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR, nositelj
ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, nositelj
BENŠIĆ TIN, suradnik
VARGA TONI, suradnik

Sadržaj

Zadaci, sastav i vrste elektromotornih pogona. Osnovna svojstva i pogonska stanja. Statička stabilnost. Mehanika pogona, reduciranje mehaničkih veličina i mehanička prijelazna stanja. Statičke karakteristike, motorski rad i kočna stanja kod: nezavisno i serijski uzbuđenih istosmjernih motora, te asinkronog i sinkronog motora. Sinkroni motor s permanentnim magnetima. Opći elektromehanički model motora. Istosmjerni motori napajani pomoću pretvarača. Pretvarači za izmjenične motore. Regulirani elektromotorni pogoni. Širinsko pulsna modulacija. Kaskadna regulacija. Energetski odnosi ioptimiranje pogona. Izbor motora. Puštanje u pogon. Zaštita i održavanje pogona. Tendencije u razvoju.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Poznavanje vrsta pogona, njihovih svojstava i karakteristika. Sposobnost proračuna i odabira pogonskog sustava za konkretnu primjenu.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Izrada laboratorijskih izvješća

Osnovna literatura

1. 1 Jurković, B. Elektromotorni pogoni Školska knjiga, Zagreb, 1990

2. 2 W.Leonhard Control of Electrical Drives Springer, New York, 1996.

3. 3 Jean-Paul Louis Control of Synchronous Motors Wiley-ISTE , New York, 2011.

4. 4 Bose, B. K. Modern Power Electronics and AC Drives Prenice Hal, 2002.

5. 5 Krause, Paul C.; Wasynczuk, Oleg; D. Sudhoff, Scott Analysis of Electric Machinery and Drive Systems Wiley-IEEE Press, 2002

6. 6 Ambrožič, V, Zajec, P. Električni servo pogoni Graphis Zagreb, 2019.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M. Jadrić, B. Frančić Dinamika električnih strojeva Graphis, Zagreb, 2000.

2. 2 Zhang, P. Advanced Industrial Control Technology Elsevier, Oxford, 2010.

3. 3 Fouad, G. AC Electric Motors Control: Advanced Design Techniques and Applications Wiley, London, 2013.

4. 4 De Doncker, R., Pulle, D.W.J., Veltman, A. Advanced Electrical Drives, Analysis, Modeling, Control Springer, London, 2011.

5. 5 Kaltjob, P.O.J. Mechatronic Systems and Process Automation: Model-Driven Approach and Practical Design Guidelines, 1st Edition CRC Press, Taylor & Francis group, London, 2018.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razlikovati osnove elemente, karakteristike i pogonska stanja elektromotornog pogona

2. predložiti koja pogonska stanja odabranog električnoga motora udovoljavaju zadanom režimu rada električnoga pogona

3. utvrditi statičke i dinamičke karakteristike istosmjernih, asinkronih i sinkronih motora

4. preporučiti energetske i upravljačke karakteristike elektroničkih učinskih pretvarača za unaprijed zadane pogonske zahtjeve

5. predložiti koji način modulacije odabrati za odabranu vrstu upravljanja električnog stroja

6. predložiti optimalnu radnu točku električnoga motora ovisno o zadanoj mehaničkoj karakteristici tereta

7. odabrati vrstu i snagu električnog motora pogodnog za primjenu u danom pogonuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti