Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Elektrane i elektroenergetski sustav SE503-17

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 175273 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŽNIDAREC MATEJ, suradnik
PRIMORAC MARIO, suradnik
TOPIĆ DANIJEL, nositelj

Sadržaj

Osnovne značajke elektrana. Hidroelektrane. Termoelektrane. Nuklearne elektrane. Alternativni izvori energije. Električne sheme elektrana. Održavanje napona u mreži. Regulacija napona. Kratki spoj u mreži. Fizikalne osnove kratkog spoja. Tretman zvjezdišta trofazne mreže. Proračun struje kratkog spoja. Smanjenje struje kratkog spoja. Zemljospoj. Zaštita, lokalizacija i eliminiranje zemljospoja. Stabilnost prijenosa. Statička stabilnost. Dinamička stabilnost. Osnovni fizikalni zakoni rada elektroenergetskog sustava. Regulacija djelatne snage i napona pri radu elektrane na vlastitu mrežu. Regulacija djelatne snage i frekvencije pri paralelnom radu elektrane sa sustavom.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Osnovna znanja o elektranama i elektroenergetskom sustavu.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe su obvezni.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Dvije kontrolne zadaće u tijeku semestra

Osnovna literatura

1. 1 M. i K. Ožegović Električne energetske mreže IV FESB Split, 1999

2. 2 L. Jozsa Osnove regulacije u elektroenergetskom sistemu, skripta Elektrotehnički fakultet Osijek, 1994

3. 3 Nag, P.K. Power Plant Engineering, 4th edition McGraph Hill Education, 2014.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 S. Nikolovski Elektroenergetske mreže – zbirka riješenih zadataka ETF Osijek, 1998.

2. 2 Elgred, D. Electric Energy Systems Theory Mc-Graw Hill, N.Y. 1983.

3. 3 H. Požar Visokonaponska rasklopna postrojenja Tehnička knjiga Zagreb, 1990.

4. 4 B. Stefanini Prijenos električne energije II dio - mreže Skripta FER Zagreb, 1971

5. 5 L. Jozsa Kratki spoj - dijelovi predavanja, interna skripta ETF Osijek, 2002

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. kategorizirati osnovne značajke i vrste elektrana

2. vrednovati tehničke karakteristike konvencionalnih i nekonvencionalnih elektrana

3. kategorizirati struje kratkog spoja u elektroenergetskom sustavu

4. usporediti i procijeniti osnovne karakteristike elektrana (snaga, energija , stupanj korisnog djelovanja i faktor iskorištenja vršne snage) za različite vrste elektrana

5. simulirati tokove snaga i kratke spojeve u elektroenergetskom sustavu, raspoznavati osnovne dijelove elektranaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti