Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Elektroenergetske mreže i vodovi SE502

ECTS 5.5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 41152 160362 175275 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VUKOBRATOVIĆ MARKO, suradnik
KRAUS ZORISLAV, suradnik
MARIĆ PREDRAG, nositelj
KLJAJIĆ RUŽICA, suradnik

Sadržaj

Mreže i njezini dijelovi. Zadatak, uloga i razvitak mreža. Tipovi el. mreža. Pogon trofaznih el. mreža. Pregled teorije prijenosa. Karakteristične veličine vodova. Prijenosne jednadžbe. Idealni vod. Realni vod. Određivanje jediničnih konstanti voda za simetrične prilike. Djelatni otpor. Skin efekt. Induktivitet i kapacitet. Metoda srednjih geometrijskih udaljenosti. Preplet voda. Odvod voda. Korona. Ekvivalentne sheme elemenata elektroenergetskog sistema za simetrične prilike. Ekvivalentna shema voda. Ekvivalentna shema transformatora. Ekvivalentna shema generatora. Ekvivalentna shema potrošača. Četveropol u teoriji prijenosa. Opće konstante elementarnih četveropola. Proračun električnih mreža u stacionarnom stanju. Numeričke veličine kod proračuna. Metoda apsolutnih vrijednosti. Metoda jediničnih vrijednosti (per unit). Nadzemni vodovi. Podjela vodova i njihovi elementi. Vodiči. Mehanički proračun vodiča. Izolatori. Pribor. Stupovi. Uzemljenje. Projektiranje nadzemnih vodova. Pogonska problematika nadzemnih vodova. Elektroenergetski kabeli. Konstruktivni elementi kabela. Kriteriji za izbor kabela. Gubici u kabelu, zagrijavanje, hlađenje kabela. Kabeli za niske i srednje napone. Kabeli za visoke i najviše napone. Hipervodljivi i supravodljivi kabeli. Izbor presjeka kabela. Polaganje, spajanje i završavanje kabela.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Projektiranje. izgradnja i nadzor izvedbe el. mreža te nadzemnih i kabelskih vodova. Proračun i analiza električnih i mehaničkih prilika na zračnom i kabelskom vodu.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, autitorne vježbe sa zadacima, Projekat mehaničko električni proračun zračnog i kabelskog voda

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Projekt.

Osnovna literatura

1. 1 Prof.dr.sc. Lajos Jozsa Nadzemni vodovi, skripta ETF, Osijek, 1995.

2. 2 Weedy, B. M.; Cory; B. J; Jenkins, N; Ekanayake, J. B; Strbac, G. Electric Power Systems ,5 th Edition Wiley, 2012.

3. 3 M. Ožegović, K. Ožegović Električne energetske mreže I FESB, Split, 1996.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 V. Srb Kabelska tehnika, priručnik Tehnička knjiga, Zagreb, 1970.

Način polaganja ispita

Projekt i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati tipove, pogon i dijelove elektroenergetskih mreža

2. izvršiti kategorizaciju nadomjesnih shema komponenata elektroenergetskog sustava i prijenosnih jednadžbi

3. vrednovati proračun jediničnog induktiviteta i kapaciteta s pomoću SGU metode

4. vrednovati proračun prilika na vodu s pomoću nadomjesne PI- sheme i prijenosnih jednadžbi

5. napraviti mehanički proračun voda

6. protumačiti strujno-naponske prilike na granama i čvorovima elektroenergetske mrežeAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)6021,2Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 00
Rješavanje zadataka521.71,2,3,4,5Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2550
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja50.22,4Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja05
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja471.61,2,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora2345