Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Elektroenergetska postrojenja SE501

ECTS 6.5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 30 | ISVU 41151 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VUKOBRATOVIĆ MARKO, suradnik
KNEŽEVIĆ GORAN, nositelj

Sadržaj

Općenito o električnim rasklopnim postrojenjima. Životni vijek postrojenja, utjecaji na i iz okoline, klasifikacije postrojenja. Građa postrojenja: glavno (primarno) i pomoćno (sekundarno) postrojenje. Osnovne sheme postrojenja i osnovni konstrukcijski materijali. Povijesni razvoj. Naprezanja u postrojenjima, naponsko i strujno dimenzioniranje, struje kratkog spoja u mreži. Elementi glavnog postrojenja. Vodiči. Izolatori. Energetski kabeli. Rastavljači. Prekidači i sklopke. Visokonaponski osigurači. Odvodnici prenapona. Naponski i strujni mjerni transformatori. Energetski transformatori. Prigušnice. Kondenzatori. Otpornici. Niskonaponska postrojenja. Uzemljivači. Podsustavi pomoćnog postrojenja. Signalizacija stanja, alarma i položaja. Mjerenje. Zaštita. Upravljanje aparatima. Blokada. Regulacija. Lokalno i daljinsko vođenje. Telekomunikacije. Opskrba pomoćnim izmjeničnim i istosmjernim naponom. Oblikovanje, izgradnja, pogon i održavanje postrojenja. Pouzdanost postrojenja. Propisi o izgradnji, pogonu i održavanju postrojenja. Izvedbe visoko-, srednje- i nisko-naponskih postrojenja, izvedbe pomoćnih postrojenja. Izgradnja, pogon i održavanje. Zaštita na radu, prva pomoć, protupožarna zaštita, zaštita okoline. Osiguranje kvalitete. Havarija u postrojenju.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Osnovno znanje o rasklopnim postrojenjima visokog i niskog napona te o elementima tih postrojenja. Naglasak je na pravilnom korištenju

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe.

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće.

Osnovna literatura

1. 1 H.Požar Visokonaponska rasklopna postrojenja Tehnička knjiga-Zagreb, 1990.

2. 2 B.Belin Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata Školska knjiga-Zagreb, 1978


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D.Keler, M.Maričević, V.Srb Elektromonterski priručnik Tehnička knjiga-Zagreb, 1987

2. 2 M.Kalea Transformatorske stanice 35/10 kV Elektroslavonija-Osijek, 1979

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni dio ispita.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provjere tijekom semestra

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumijeti klasifikaciju i osnovne sheme elektroenergetskih rasklopnih postrojenja

2. vrjednovati sve elemente elektroenergetskog postrojenje prema njihovoj namjeni

3. vrjednovati proračunate struje kih spojeva u postrojenju

4. napraviti odabir elemenata elektroenergetskog postrojenja prema strujnim, naponskim, toplinskim opterećenjima te silama koje djeluju na elemente postrojenja

5. kreirati uzemljivački sustav postrojenja

6. vrjednovati vrste zaštite u elektroenergetskim postrojenjimaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Konstrukcijske vježbe (KV)752.51,2,4,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Konstrukcijske vježbe (KV)00
Rješavanje zadataka451.53,4,5Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2040
Rješavanje problema zadanog na KV250.81,2,3,4,5Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem510
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja501.71,2,3,4,5,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550