Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Elektroenergetska postrojenja SE501

ECTS 6.5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 30 | ISVU 41151 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ASISTENT ZEE, nositelj
KNEŽEVIĆ GORAN, nositelj
PRIMORAC MARIO, suradnik
PETROVIĆ IVICA, suradnik

Sadržaj

Općenito o električnim rasklopnim postrojenjima. Životni vijek postrojenja, utjecaji na i iz okoline, klasifikacije postrojenja. Građa postrojenja: glavno (primarno) i pomoćno (sekundarno) postrojenje. Osnovne sheme postrojenja i osnovni konstrukcijski materijali. Povijesni razvoj. Naprezanja u postrojenjima, naponsko i strujno dimenzioniranje, struje kratkog spoja u mreži. Elementi glavnog postrojenja. Vodiči. Izolatori. Energetski kabeli. Rastavljači. Prekidači i sklopke. Visokonaponski osigurači. Odvodnici prenapona. Naponski i strujni mjerni transformatori. Energetski transformatori. Prigušnice. Kondenzatori. Otpornici. Niskonaponska postrojenja. Uzemljivači. Podsustavi pomoćnog postrojenja. Signalizacija stanja, alarma i položaja. Mjerenje. Zaštita. Upravljanje aparatima. Blokada. Regulacija. Lokalno i daljinsko vođenje. Telekomunikacije. Opskrba pomoćnim izmjeničnim i istosmjernim naponom. Oblikovanje, izgradnja, pogon i održavanje postrojenja. Pouzdanost postrojenja. Propisi o izgradnji, pogonu i održavanju postrojenja. Izvedbe visoko-, srednje- i nisko-naponskih postrojenja, izvedbe pomoćnih postrojenja. Izgradnja, pogon i održavanje. Zaštita na radu, prva pomoć, protupožarna zaštita, zaštita okoline. Osiguranje kvalitete. Havarija u postrojenju.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Osnovno znanje o rasklopnim postrojenjima visokog i niskog napona te o elementima tih postrojenja. Naglasak je na pravilnom korištenju

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe.

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće.

Osnovna literatura

1. 1 H.Požar Visokonaponska rasklopna postrojenja Tehnička knjiga-Zagreb, 1990.

2. 2 B.Belin Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata Školska knjiga-Zagreb, 1978


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D.Keler, M.Maričević, V.Srb Elektromonterski priručnik Tehnička knjiga-Zagreb, 1987

2. 2 M.Kalea Transformatorske stanice 35/10 kV Elektroslavonija-Osijek, 1979

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni dio ispita.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provjere tijekom semestra

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumijeti klasifikaciju i osnovne sheme elektroenergetskih rasklopnih postrojenja

2. vrjednovati sve elemente elektroenergetskog postrojenje prema njihovoj namjeni

3. vrjednovati proračunate struje kih spojeva u postrojenju

4. napraviti odabir elemenata elektroenergetskog postrojenja prema strujnim, naponskim, toplinskim opterećenjima te silama koje djeluju na elemente postrojenja

5. kreirati uzemljivački sustav postrojenja

6. vrjednovati vrste zaštite u elektroenergetskim postrojenjimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti