Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Transformatori i električni rotacijski strojevi SE401-15

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 30 | K 0 | ISVU 149339 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

FILIĆ MIRKO, suradnik
ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, nositelj

Sadržaj

Transformator i njegova uloga u elektroenergetskom sistemu. Osnove teorije transformatora, nadomjesna shema i fazorski dijagram. Osnovne izvedbe i glavni dijelovi. Prazni hod, kratki spoj i opterećenje. Gubici, zagrijanje i hlađenje. Trofazni transformator. Spojevi. Transformator u pogonu. Ispitivanje transformatora. Električni strojevi. Sinkroni stroj. Osnovne značajke i vrste. Način rada, parametri i nadomjesna shema. Ispitivanje i karakteristike. Asinkroni stroj. Osnovne značajke i vrste. Način rada. Nadomjesna shema, kružni dijagram i vanjska karakteristika. Pokretanje, reverziranje i kočenje. Regulacija brzine. Ispitivanje. Jednofazni asinkroni motor. Istosmjerni stroj. Osnovne značajke. Način rada. Vrste i karakteristike. Mali motori. Konstrukcija, parametri i uporaba. Linearni motori. Laboratorijske vježbe: Jednofazni transformator. Natpisna pločica. Pokus praznog hoda. Pokus kratkog spoja. Trofazni transformator. Utvrđivanje prijenosnog omjera i provjera grupe spoja. Sinkroni generator. Mjerenje otpora namota. Pokus praznog hoda. Pokus kratkog spoja. Asinkroni motor. Prazni hod. Kratki spoj. Istosmjerni stroj. Vanjska karakteristika nezavisno uzbuđenog motora.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. Razumijevanje rada transformatora i električnih strojeva. 2. Poznavanje konstrukcije i karakteristika strojeva. 3. Stjecanje znanja za rad na području projektiranja i puštanja u pogon, te održavanja transformatora i električnih strojeva.

Oblici provođenja nastave

Predavanja (3 sata tjedno), auditorne vježbe (1 sat tjedno), laboratorijske vježbe (2 sata tjedno). Predavanja pomoću PowerPoint prezentacija, auditorne i laboratorijske vježbe s aktivnim sudjelovanjem studenata i uz kontinuirano testiranje stečenog znanja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

2 kolokvija tijekom semestra i usmeni ispit za studente koji zadovolje načinom vrednovanja studenata (bodovanje rezultata kolokvija i ocjene iz konstrukcijskih vježbi), pismeni i usmeni ispit za ostale studente.

Osnovna literatura

1. 1 R. Wolf Osnove električnih strojeva Školska knjiga, Zagreb, 1985.

2. 2 I. Mandić, V. Tomljenović, M. Pužar Sinkroni i asinkroni električni strojevi Tehničko veleučilište u Zagrebu, Elektrotehnički odjel, Zagreb, 2012.

3. 3 A. Dolenc Transformatori I i II, skripta Sveučilište u Zagrebu - Elektrotehnički fakultet, Zagreb, 1991.

4. 4 Fitzgerald, E.; Kingsley, C; . Umans, S. D. Electric Machinery McGraw-Hill. ISBN: 0-07-112-193-5, 2012.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 A. Dolenc i drugi Transformatori, Tehnička enciklopedija, Svezak 13 Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1997.

2. 2 D. Ban Zbirka zadataka iz transformatora, skripta Sveučilište u Zagrebu - Elektrotehnički fakultet, Zagreb, 1971.

3. 3 KONČAR -grupa autora Tehnički priručnik KONČAR Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, 1991.

Način polaganja ispita

Vrednovanje rada studenata tijekom semestra i usmeni ispit za studente koji zadovolje vrednovanjem, pismeni i usmeni ispit za ostale studente.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. interpretirati princip rada, konstrukcijske dijelove, ulogu transformatora u EES-u te osnovna pogonska stanja transformatora (prazni hod, kratki spoj, opterećenje) kao i organizirati mjerenja osnovnih pogonskih stanja

2. opisati, nacrtati i primjeniti sve elemente nadomjesne sheme i fazorskog dijagrama energetskog transformatora u svrhu izračuna svih veličina potrebnih da bi se matematički prikazao nadomjesni model transformatora

3. analizirati i riješiti proračun gubitaka te zagrijavanja i hlađenja transformatora temeljem mjerenja i rezultata dobivenih pokusima praznog hoda, kratkog spoja i opterećenja transformatora u pogonu

4. grupirati i interpretirati konstrukcijske izvedbe trofaznih transformatora, spojeve transformatora te kvarove i vrstu zaštite trofaznih transformatora

5. interpretirati značajke, konstrukciju, vrste, način rada, parametre, nadomjesne sheme, ispitivanja i dijagrame sinkronih motora i generatora

6. interpretirati značajke,konstrukciju, vrste, način rada, nadomjesnu shemu, dijagrame, regulaciju brzine vrtnje te pokretanje, reverziranje i kočenje asinkronih motora

7. interpretirati značajke, konstrukciju, način rada, vrste, nadomjesne sheme i karakteristike istosmjernih motora i generatora

8. organizirati, mjeriti i izvršiti pokuse praznog hoda, kratkog spoja i opterećenja asinkronih, istosmjernih i sinkronih strojeva te analizirati i proračunati sve veličine koje se dobivaju temeljem tih pokusaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti